Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art

Vydáno: 
6. 8. 2015 15:00
Datum konce výběrového řízení: 
31. 8. 2015 10:00

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací – výměna 4 ks interiérových dveří v 1.NP budovy kina Art, Cihlářská 19, 602 00 Brno (dále jen „kino Art“), a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.

Veřejná zakázka řeší výměnu interiérových dveří v kinosálu a chodbě v 1. NP budovy kina Art:

V kinosále budou vybourány 3 ks stávajících dveří (viz příloha č. 3 – výkresová dokumentace stávajícího stavu před výměnou, kde jsou dveře kinosálu označeny číslem 1,2 a 3). Dveře č. 1 a 3 budou vyměněny za nové dveře s akustickou úpravou. Dveře č. 2, resp. otvor po dveřích č. 2, bude zazděn příčkou.

Dveře v chodbě jsou označeny ve výkresové dokumentaci číslem 4 a 5. Dveře budou demontovány a nahrazeny novými.

 

Specifikace předmětu zakázky:

a)     kinosál

 • demontáž 3 ks stávajících dveří, číslo 1,2 a 3
 • zazdění a omítnutí otvoru po dveřích č. 2, tloušťka příčky min. 300 mm.
 • instalace nových dveří č. 1 a 3:
 • dveře musí být vybaveny certifikátem o ověření akustických vlastností s naměřenou hodnotou min.
  Rw = 36 (-1,-2) dB.
 • rozměry: šířka 1600 mm, výška 2100 mm (přesné zaměření rozměrů dveří, potřebných stavebních úprav a povrchové úpravy nových stěn a dveří projedná zadavatel s uchazeči při prohlídce místa plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek),
 • dveře dvoukřídlové, opatřené panikovým kováním, s koordinátorem zavírání,
 • nejedná se o požární uzávěry,
 • dveře slouží jako únikový východ, proto se budou otvírat směrem do chodby (křídla dveří při plném otevření nesmí zasahovat do chodby),
 • povrchová úprava dveří – lak.

b)    chodba

 • demontáž 2 ks dveří číslo 4 a 5
 • instalace nových dveří číslo 4:
 • kovové, plné dveře, dvoukřídlové, opatřené panikovým kováním, s koordinátorem zavírání,
 • rozměry: šířka 1500 mm, výška 2000 mm (přesné zaměření rozměrů dveří, potřebných stavebních úprav a povrchové úpravy nových stěn a dveří projedná zadavatel s uchazeči při prohlídce místa plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek),
 • nejedná se o požární uzávěry,
 • dveře slouží jako únikový východ, proto se budou otvírat směrem do ulice Botanická (viz příloha č. 3),
 • kovové, prosklené dveře, dvoukřídlové, opatřené panikovým kováním, s koordinátorem zavírání,
 • rozměry: šířka dveří 1500 mm, výška dveří 2150 mm (přesné zaměření rozměrů dveří, potřebných stavebních úprav a povrchové úpravy nových stěn a dveří projedná zadavatel s uchazeči při prohlídce místa plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek),
 • nejedná se o požární uzávěry
 • dveře slouží jako únikový východ, proto se budou otvírat směrem do ulice Botanická (viz příloha č. 3).
 • Prosklená plocha na obou stranách dveří, šířka 420 mm, výška 2150 mm. 
 • Dveře v chodbě nebudou mít akustickou úpravu.
 • U dveří nejsou požadována žádná opatření z hlediska požární bezpečnosti.
 • instalace nových dveří č. 5:

 

Projektová dokumentace – rozsah - ke stavebnímu povolení

 • zpracování PD navržených dveří
 • zpracování PD navržených stavebních úprav

Součástí předmětu plnění je dále:

 • Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požaduje zadavatel doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti, včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).
 • zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 • zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 • zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

zajištění likvidace odpadů vzniklých při provedení prací v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 sb. o odpadech

 

ÚLNÉ ZNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VIZ PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111