Vytvoření konceptu, grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně

Vydáno: 
18. 9. 2017 17:00
Datum konce výběrového řízení: 
9. 10. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU / KONCESI MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 6 a § 178 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Vytvoření konceptu, grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu na sociálních sítích, výše uvedené tiskoviny v období leden 2018 – prosinec 2019“

(dále jen „veřejná zakázka“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Adéla Nováková, tel.: 725047701, e-mail: novakova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO“)

 

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 178 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je „Vytvoření konceptu, grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu na sociálních sítích, výše uvedené tiskoviny v období leden 2018 – prosinec 2019“

Zadavatel bude i nadále vystupovat jako vydavatel výše uvedené tiskoviny, která je předmětem veřejné zakázky, se smluvně nastavenými kontrolními mechanismy.

Obsah veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky je určen pro propagaci kulturní nabídky města Brna na území města Brna i mimo samotné území města Brna – tj. celá Česká republika, ze zahraničí především Slovensko, Německo, Polsko a Rakousko, v on-line podobě také anglosaské trhy.

Předmět veřejné zakázky by měl korespondovat s dokumentem Program rozvoje cestovního ruchu města Brna, jehož plné znění je k dispozici zde: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/kancelar-metropolitni-spoluprace-a-marketingu/, na Magistrátu města Brna nebo ho zašle zadavatel na vyžádání.

Především musí reflektovat tyto náležitosti:

1. Klíčová slova charakterizující Brno:

- město mladé duchem

- živá kultura (festivaly, hudba, divadlo, koncerty, kluby,...)

- gastronomická kultura

- architektura, která žije

- zábava a relax

- studenti

- živé centrum

- noční život

 

ZAKÁZKA MÁ ZAHRNOVAT TATO DVĚ DÍLČÍ PLNĚNÍ:

 1. Časopis KAM v Brně

Časopis KAM v Brně je určen pro širokou čtenářskou obec – obyvatele města Brna, České republiky, cizince a expaty na území města Brna. Obsahově musí reflektovat aktuální kulturní a společenské dění ve městě, nejvýznamnější události měsíce v těchto oblastech, historické i současné fenomény města, rozhovory s osobnostmi, stručný kulturní přehled dění ve městě. Součástí obsahu musí být také vybraná témata a události v okolí města a texty v anglickém jazyce.

Minimální technická specifikace časopisu KAM v Brně:

 • náklad: 30.000 ks / měsíc
 • měsíčník, minimálně 11 vydání/kalendářní rok, v měsících červenci a srpnu možné dvojčíslo s dvojnásobným obsahem a nákladem, distribuce ve dvou fázích s měsíčním rozestupem
 • rozsah: minimálně 64+4 obálka
 • formát: cca A4, možné drobné odchylky od tohoto formátu +-5 cm, technické řešení (vazba, papír atp.) navrhne uchazeč v rámci nabídky
 • grafika: grafický návrh musí souviset s novým vizuálním stylem zadavatele (logo manuál naleznete v příloze č. 3
 • 4 redakční strany a 2 strany obálky budou dány k dispozici TIC BRNO, který je naplní vlastním obsahem, popř. inzercí.

 

Redakčně bude časopis zajišťovat vítězný dodavatel na základě konceptu předloženého v rámci nabídky a dle redakčního plánu, který bude odsouhlasen vydavatelem.

Minimálně 50 % bude redakční obsah; 4 redakční strany a 2 strany obálky budou dány k dispozici TIC BRNO, který je naplní vlastním obsahem, popř. inzercí.

Minimálně 20 % redakčního obsahu bude v anglickém jazyce. U anglických textů se nebude jednat o překlady, ale původní anglický text.

Součástí obsahu musí být i ucelená programová nabídka dění (např. programy kulturních zařízení, sportovní a vzdělávací události) ve městě Brně a vybraně i v okolí města Brna v daném období, která nepřekročí 15 % celkového rozsahu časopisu. Programová nabídka nemusí být nutně pevnou a svázanou nedílnou součástí vydání. Může být řešena např. formou zajištěného vkladu.

Distribuci v celkovém nákladu 30.000 ks maximálnímu počtu konzumentů brněnské nabídky kultury a volného času zajistí dodavatel na vlastní náklad. Podmínkou je distribuce na místa, kde se vyskytují osoby z daných cílových skupin (např. kulturní organizace, knihovny, restaurace, kavárny, kluby, informační centra, hotely, turisticky významná místa, atp.) v Brně a v okolí. Na základě domluvy pak bude každý měsíc část nákladu náležet pro potřeby TIC BRNO.

Inzerce: vítězný dodavatel má možnost si v rozsahu max. 20 % z celkového obsahu časopisu sjednat inzerci, která nepoškodí dobré jméno zadavatele, zejména nebude xenofobního, rasistického, pornografického, erotického a dobré mravy ohrožujícího charakteru, a inkasovat úplatu za její zveřejnění svým jménem na svůj účet. Příjem z inzerce náleží vítěznému dodavateli. Pokud prokazatelně sjedná inzerci zadavatel, bude mu poskytnuta odměna ve výši 20 % z prodeje této inzerce, s výjimkou případu, kdy zadavatel sjedná a zveřejní inzerci na stranách, jež mu budou dány k dispozici, aby je naplnil vlastním obsahem (4 redakční strany a 2 strany obálky).

 

Předplatné: dodavatel zajistí prodej, propagaci a distribuci předplatného časopisu KAM v Brně. Příjem z prodeje předplatného náleží z 50 % vítěznému dodavateli, z 50 % zadavateli.

 

 

 

 1. pravidelná komunikace obsahu na sociálních sítích, výše uvedené tiskoviny v období leden 2018 – prosinec 2019

 

Dodavatel zahrne do nabídky také pravidelnou komunikaci obsahu v online prostoru, konkrétně na sociálních sítích. Komunikace bude sloužit k šíření obsahu tiskoviny a informací o tiskovině samotné také jinými kanály, konkrétně na sociálních sítích.

Obsah online komunikace

-          musí být v souladu s obsahem tiskoviny a

-          nesmí poškodit dobré jméno zadavatele, zejména nebude xenofobního, rasistického, pornografického, erotického a dobré mravy ohrožujícího charakteru a

-          nesmí obsahovat inzerci, či jakoukoli jinou formu propagace politických stran, či hnutí.

 

Komunikace na sociálních sítích, včetně kampaní, bude ve správě dodavatele, cca 10 % celkového online prostoru bude k dispozici TIC BRNO, který ho naplní svým obsahem.

 

Požadavky na zpracování nabídky dodavatele:

Dodavatel ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb a přesnou specifikaci časopisu, na který se vztahuje jeho nabídka. Nabídka bude obsahovat:

-       nabídkovou cenu

-       koncept obsahu časopisu KAM v Brně a dále takto:

-       grafický návrh loga a obsahu, včetně obálek a návrhu technického řešení (vazba, typ papíru atd.)

-       dodavatel v rámci nabídky předloží v papírové a v elektronické podobě (online uložiště nebo USB disk) následující návrhy:

 • titulní strana s logem a tématem dle vlastního námětu,
 • min. 4 strany z obsahu časopisu
 • stranu s kulturním přehledem

-       návrh obchodního modelu

-       návrh distribuce včetně ukázky seznamu distribučních míst

-       dodací lhůtu a dodací podmínky.

 

-       návrh komunikační strategie v online prostoru, včetně sociálních sítí, výše uvedené tiskoviny v daném období

 

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

Leden 2018 – prosinec 2019

 

Předpokládaná hodnota VZ:

CELKOVÁ HODNOTA ve výši 7.250.000,- Kč bez DPH a zahrnuje:

 

a)    Předpokládaný příjem z inzerce zajištěné dodavatelem ve výši: 5.300.000,- Kč bez DPH

 

a)   Cena hrazená zadavatelem za plnění dodané dodavatelem:

max. ve výši 1.950.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

sídlo dodavatele a území města Brna (minimálně dodání)

 

Prohlídka místa plnění VZ:

---

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti (tj. vydavatelská činnost, tisk a distribuce novin či časopisů, s nákladem min. 10.000 ks výtisků pro jednotlivé číslo) zajištěných dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Další součásti zadávací dokumentace

Součástí nabídky dodavatele bude dále krycí list nabídky (příloha č. 1).

 

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle:

 1. Nejnižší nabídkové ceny bez DPH ve vztahu k částce, jež mý být hrazena zadavatelem (viz oddíl předpokládaná hodnota veřejné zakázky, písmeno b) – váha kritéria 20 %
 2. Celkového konceptu časopisu KAM v Brně a komunikační strategie v online prostoru – váha kritéria 80%

Hodnotící subkritéria:

2.1. Koncept obsahu časopisu KAM v Brně

2.2. Grafický návrh log a obsahů, včetně obálek a návrhu technického řešení

2.3. Návrh obchodního modelu

2.4. Návrh distribuce včetně ukázky seznamu distribučních míst

2.5. Návrh komunikační strategie v online prostoru, především její zacílení, demografický dosah, předpokládaný počet konzumentů

 

Tato subkritéria jsou si při hodnocení rovna, tedy mají stejnou váhu.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Kritérium č. 1 – Nejnižší nabídková cena bez DPH – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

Kritérium č. 2 – Celkový koncept časopisu KAM v Brně a komunikační strategie v online prostoru – bude hodnoceno formou níže uvedených subkritérií, které budou odpovídat níže uvedené specifikaci.

-          Koncept obsahu časopisu KAM v Brně – jako výhodnější bude hodnoceno takové zpracování časopisu, které bude nejlépe mapovat kulturní a volnočasové aktivity v Brně, místa, osobnosti, fenomény města Brna a zohledňovat tradici časopisu a kulturní tradice města.

-          Návrh grafického a technického řešení – jako nejvhodnější bude hodnoceno takové zpracování, které bude jedinečným a nápaditým způsobem komunikovat obsah časopisu a vhodně propojí grafické a technické řešení.

-          Návrh obchodního modelu – za nejvhodnější bude hodnocen takový model, který zajistí nejlepší dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatel (návrh varianty prodej / distribuce zdarma / vzájemná kombinace).

-          Návrh distribuce včetně ukázky seznamu distribučních míst – jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která při splnění podmínek stanovených touto výzvou zajistí distribuci co nejširšímu okruhu osob z cílové skupiny (tj. konzumentům brněnské nabídky kultury a volného času).

-          Návrh komunikační strategie v online prostoru, především její zacílení, demografický dosah, předpokládaný počet konzumentů – jako nejvhodnější bude hodnocena ta, která nejefektivnějším způsobem komunikuje s danými cílovými skupinami.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2 – Celkový koncept časopisu, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v subkritériu č. 2.1 – Koncept obsahu časopisu. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los v termínu, o němž budou dodavatelé vyrozuměni.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu (viz oddíl Předpokládaná hodnota VZ, oddíl b) za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu s touto výzvou.

Nabídková cena bude zahrnovat cenu za vytvoření konceptu grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu na sociálních sítích, výše uvedené tiskoviny v období leden 2018 – prosinec 2019.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

V případě, že bude dodavatelem nabídnuta cena nižší než obvyklá, respektive ve výši, jež se zadavateli bude jevit jako mimořádně nízká ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. o) ZoZVZ, přičemž takovou svou cenovou nabídku argumentačně dodavatel řádně nezdůvodní, a to ani k dodatečné výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy, je zadavatel oprávněn takovou nabídku dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

 

Obchodní podmínky:

 • zálohy nejsou přípustné
 • v případě, že na základě navrhovaného obchodního modelu vítězného dodavatele vzniknou příjmy z prodeje časopisu, budou tyto rozděleny rovným dílem mezi vítězného dodavatele a zadavatele.
 • cena za dílo je splatná vždy měsíčně zpětně (pokud nebude dohodnuto jinak) po řádném dokončení (tj. bez vad a nedodělků) ve vazbě na příslušné vydání periodika KAM v Brně na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu daného čísla vydání časopisu
 • splatnost faktury 21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli
 • zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem
 • sankce za prodlení v termínu dodací lhůty: 0,05 % smluvní ceny za každý i započatý den prodlení,
 • sankce za dodání předmětu plnění v nevyhovující kvalitě – smluvní pokuta ve výši 80.000,- Kč. Nevyhovující kvalitou se v tomto případě rozumí hrubé nedodržení termínu vydání, hrubé porušení počtu stran konkrétního čísla či zásadní závadnost obsahu v českém i cizím jazyce.
 • sankce za prodlení ve splatnosti faktury: 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

Dodavatel ve své nabídce předloží jako přílohu č. 3 návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Jako přílohu smlouvy předloží dodavatel formulář výzvy této veřejné zakázky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky DODAVATELE:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), včetně cenové nabídky
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
  2. Oprávnění k podnikání,
  3. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatele zapsán.
  4. Podklady prokazující splnění technických kval. předpokladů
 3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
 4. Podklady viz „Požadavky na zpracování nabídky dodavatele“
 5. Přílohy (nepovinné).

 

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Vytvoření konceptu, grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu na sociálních sítích, výše uvedené tiskoviny v období leden 2018 – prosinec 2019“ “.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v této výzvě bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvýhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví výzvy; žádosti o vysvětlení musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvýhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

Autorská práva a jiné podmínky:

 

Každý dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že podáním nabídky zadavatel získává bezúplatné oprávnění užít autorské dílo v nabídce obsažené s neomezeným časovým a územním rozsahem, není-li v této výzvě stanoveno jinak. Tato licence k veškerým složkám díla dodavatelem zpracovaným a zadavateli poskytnutým dle smlouvy o dílo uzavřené za účelem realizace této VZMR se uděluje neodvolatelně, jako licence výhradní, časově, územně a množstevně neomezená a odpovídá jí právo zadavatele užít dílo poskytnuté dodavatelem dle této zakázky i poté, co bude ukončena účinnost smlouvy o dílo uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem dle této výzvy.

 

Zadavatel je oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, reprodukovat, doplňovat, upravovat, zpracovávat a/nebo jakýmkoli jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení jakkoli užívat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem. Dodavatel toto oprávnění poskytuje Zadavateli jako výhradní, bez územního a množstevního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k plnění, a to bezplatně.

 

Zadavatel je povinen respektovat osobnostní autorská práva a zdržet se tak užití způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas se zveřejněním autorského díla. Zadavatel je oprávněn užít uvedené autorské dílo k účelu veřejné zakázky malého rozsahu vyplývajícímu z této výzvy osobně, společně s jinou osobou či osobami nebo prostřednictvím třetí osoby či osob, kterým udělí souhlas.

 

Zadavatel je oprávněn poskytnout licenci k užití díla dle této výzvy bez jakéhokoli omezení, zcela nebo zčásti, úplatně či bezúplatně, třetí osobě. Dodavatel nedohodne-li se se zadavatelem, a to výslovně ve vztahu ke konkrétnímu plnění a zároveň písemnou formou jinak, nemá právo poskytnout licenci popsanou výše třetí osobě, a je i povinen zdržet se výkonu práv, ke kterým udělil tímto zadavateli oprávnění.

 

Vítězný dodavatel je povinen se do podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem zdržet jakéhokoli užití autorského díla obsaženého v jeho nabídce (týkajícího se této veřejné zakázky malého rozsahu) s výjimkou jeho užití pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu.  Dodavatel odpovídá zadavateli za to, že užitím autorského díla obsaženého v nabídce v souladu s touto výzvou nebudou porušena práva třetích osob, jakož i za to, že učiní opatření, aby zdržovací povinnost dle předchozího odstavce nebyla porušena ani ze strany třetích osob s ním spolupracujících či svévolně. V případě, že jakákoliv třetí osoba vznese vůči zadavateli jakékoliv nároky z titulu porušení svých práv v souvislosti s použitím autorského díla obsaženého v nabídce, zavazuje se dodavatel odškodnit zadavateli újmu vyplývající z nároků třetích stran a nahradit zadavateli veškeré náklady, které byly způsobeny v přímé či nepřímé souvislosti s nepravdivostí prohlášení uvedeného v úvodní větě tohoto odstavce.

Podáním nabídky vyslovují dodavatelé souhlas s bezplatnou reprodukcí, vystavením a případným publikováním (jakýkoliv způsob sdělování veřejnosti) jejich autorských děl obsažených v nabídce v rámci propagace této veřejné zakázky malého rozsahu a jejích výsledků, včetně nikoli však výlučně spojení s dalšími autorskými díly obsažených v nabídkách ostatních dodavatelů a zařazení do souboru, a to s podmínkou uvedení autorství autorských děl.

 

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum:      9. 10. 2017                                         Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:  Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky – příloha č. 1
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům – příloha č. 2
 3. Logo manuál – příloha č. 3

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111