Vytvoření nového konceptu a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně…

Vydáno: 
29. 10. 2015 16:45
Datum konce výběrového řízení: 
13. 11. 2015 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Vytvoření nového konceptu a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně…“

(dále jen „veřejná zakázka“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, tel.: 606717732, e-mail: janulikova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového konceptu a grafického řešení (včetně návrhu loga, formátu a technického řešení – vazba, papír atp.), zajištění redakčního zpracování (včetně maximálně komplexního programu nabídky kultury a volného času v Brně), grafického zpracování, obchodní činnosti (prodej inzerce), jazykových korektur, předtiskové přípravy, tisku a distribuce brněnského kulturního informačního časopisu KAM v Brně… pro období leden až prosinec 2016.

Zadavatel bude i nadále vystupovat jako vydavatel časopisu se smluvně nastavenými kontrolními mechanismy.

Minimální technická specifikace časopisu:

 • náklad: 20.000 ks / měsíc
 • počet stran: minimálně 64+4 obálka (min. 50% redakční obsah, 4 strany + 2 vnitřní strany obálky pro TICmB, max. 20% inzerce z celkového obsahu)
 • periodicita: měsíčník (11 vydání ročně, v létě společné vydání červenec+srpen)

Redakčně bude časopis zajišťovat vítězný uchazeč na základě konceptu předloženého v rámci nabídky a dle redakčního plánu, který bude odsouhlasen redakční radou zřízenou v TICmB, a jejímž členem bude zástupce vítězného uchazeče.

Distribuci v celkovém nákladu 20.000 ks (povolená remitenda = 0) maximálnímu počtu konzumentům brněnské nabídky kultury a volného času zajistí uchazeč na vlastní náklad. Podmínkou je distribuce na místa, kde se vyskytují osoby z dané cílové skupiny (kulturní organizace, knihovny, restaurace, kavárny, kluby, informační centra, hotely, turisticky významná místa, atp.) v Brně, v Praze a ve městech s počtem obyvatel nad 20 tisíc v okruhu 60 km od Brna, a to v poměru 80% Brno, 20% ostatní místa.

Inzerce: vítězný uchazeč má možnost si v rozsahu max. 20% z celkového obsahu časopisu sjednat inzerci, která nepoškodí dobré jméno zadavatele, zejména nebude xenofobního, rasistického, pornografického, erotického a dobré mravy ohrožujícího charakteru, a inkasovat úplatu za její zveřejnění svým jménem na svůj účet. Inzerce nebude umístěna na vnějších ani vnitřních stranách obálky vydávaného měsíčníku. Veškerý příjem z inzerce náleží vítěznému uchazeči.

 

Požadavky na zpracování nabídky uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede popis jím nabízených služeb a přesnou specifikaci časopisu, na který se vztahuje jeho nabídka. Nabídka bude obsahovat:

-       nabídkovou cenu

-       koncept obsahu časopisu

-       grafický návrh loga a obsahu, včetně obálek a návrhu technického řešení (formát, vazba, typ papíru atd.)

-       uchazeč v rámci nabídky předloží v papírové a v elektronické podobě následující návrhy:

 • titulní strana s logem a tématem dle vlastního námětu,
 • min. 4 strany z obsahu časopisu
 • stranu s kulturním přehledem

-       návrh obchodního modelu

-       návrh distribuce včetně seznamu distribučních míst

-       dodací lhůtu a dodací podmínky.

 

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

leden – prosinec 2016

 

Předpokládaná hodnota VZ:

1.700.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

sídlo zadavatele

 

Prohlídka místa plnění VZ:

---

 

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů.

 

a)    Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč uvedením min. jedné zakázky stejného charakteru a velikosti (tj. vydavatelská činnost, tisk a distribuce novin či časopisů, s nákladem min. 10.000 ks výtisků pro jednotlivé číslo) zajištěných uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Další součásti zadávací dokumentace

Součástí nabídky uchazeče bude dále krycí list nabídky (příloha č. 1).

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. Nejnižší nabídková cena vč. DPH – váha kritéria 50%
 2. Celkový koncept časopisu – váha kritéria 50%

Hodnotící subkritéria:

2.1. Koncept obsahu časopisu – váha subkritéria 40%

2.2. Grafický návrh loga a obsahu, včetně obálek a návrhu technického řešení - váha subkritéria 30%

2.3. Návrh obchodního modelu - váha subkritéria 10 %

2.4. Návrh distribuce včetně seznamu distribučních míst – váha subkritéria 20%

 

Způsob hodnocení nabídek:

Kritérium č. 1 – Nejnižší nabídková cena vč. DPH – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

Kritérium č. 2 – Celkový koncept časopisu – bude hodnoceno formou níže uvedených subkritérií, které budou odpovídat níže uvedené specifikaci.

-          Koncept obsahu časopisu – jako výhodnější bude hodnoceno takové zpracování časopisu, které bude nejlépe mapovat kulturní a volnočasové aktivity v Brně, místa, osobnosti, fenomény města Brna a zohledňovat tradici časopisu a kulturní tradice města.

-          Grafický návrh loga a obsahu, včetně obálek a návrhu technického řešení (formát, vazba, typ papíru, atd.) – jako nejvhodnější bude hodnoceno takové zpracování, které bude jedinečným a nápaditým způsobem komunikovat téma časopisu a vhodně propojí grafický návrh s technickým řešením.

-          Návrh obchodního modelu – za nejvhodnější bude hodnocen takový model, který zajistí cenovou dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatel (návrh varianty prodej / distribuce zdarma / vzájemná kombinace).

-          Návrh distribuce včetně seznamu distribučních míst – jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací zajistí distribuci co nejširšímu okruhu osob z cílové skupiny (tj. konzumentům brněnské nabídky kultury a volného času).

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2 – Celkový koncept časopisu, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v subkritériu č. 2.1 – Koncept obsahu časopisu. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude zahrnovat cenu za vytvoření konceptu (obsah, grafický návrh, technické řešení, obchodní model, distribuce), za redakční zpracování, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 • zálohy nejsou přípustné
 • uchazeč se zavazuje, že pokryje minimálně 40% nákladů z příjmů z inzerce, zbývající část nákladů uhradí vítěznému uchazeči zadavatel
 • v případě, že na základě navrhovaného obchodního modelu vítězného uchazeče vzniknout příjmy z prodeje časopisu, budou tyto rozděleny rovným dílem mezi vítězného uchazeče a zadavatele.
 • cena za dílo je splatná vždy měsíčně zpětně po řádném dokončení (tj. bez vad a nedodělků) ve vazbě na příslušné vydání periodika KAM v Brně… na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu daného čísla vydání časopisu
 • splatnost faktury 14 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli
 • zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem
 • sankce za prodlení v termínu dodací lhůty: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den prodlení,
 • sankce za prodlení ve splatnosti faktury: 0,05% z dlužné částky z každý i započatý den prodlení
 • smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016.

 

Uchazeč ve své nabídce předloží jako přílohu č. 3 návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Jako přílohu smlouvy předloží uchazeč formulář zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Další požadavky zadavatele

Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

 

Pokyny pro zpracování nabídky:

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 • Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel písemně oznámí uchazeči.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Vytvoření nového konceptu a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM“.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadavatel hradí náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky uchazečům, kteří se umístí na 2. a 3. místě ve formě skicovného ve výši 3.000 Kč.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v případech uvedených § 84 zákona, dále v případě, kdy by měla být hodnocena pouze jedna nabídka
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

 

Autorská práva a jiné podmínky

Každý uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že podáním nabídky zadavatel získává bezúplatné oprávnění užít autorské dílo v nabídce obsažené (týkající se této veřejné zakázky malého rozsahu) k účelu veřejné zakázky malého rozsahu vyplývajícímu z této výzvy s neomezeným časovým a územním rozsahem, není-li v této výzvě stanoveno jinak. K užití autorského díla nad rámec účelu této veřejné zakázky malého rozsahu je zadavatel oprávněn pouze na základě zvláštní smlouvy s autorem či na základě zákona. Zadavatel je povinen respektovat osobnostní autorská práva a zdržet se tak užití způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. Uchazeč podáním nabídky uděluje souhlas se zveřejněním autorského díla. Zadavatel je oprávněn užít uvedené autorské dílo k účelu veřejné zakázky malého rozsahu vyplývajícímu z této výzvy osobně, společně s jinou osobou či osobami nebo prostřednictvím třetí osoby či osob, kterým udělí souhlas.

Vítězný uchazeč je povinen se do podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem zdržet jakéhokoli užití autorského díla obsaženého v jeho nabídce (týkajícího se této veřejné zakázky malého rozsahu) s výjimkou jeho užití pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu. Tato zdržovací povinnost trvá až po dobu 5 let od podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem; výjimku z této zdržovací povinnosti představuje pouze užití pro nevýdělečnou prezentaci autorského díla v rámci prezentace činnosti uchazeče.

Uchazeč odpovídá zadavateli za to, že užitím autorského díla obsaženého v nabídce v souladu s touto výzvou nebudou porušena práva třetích osob, jakož i za to, že učiní opatření, aby zdržovací povinnost dle předchozího odstavce nebyla porušena ani ze strany třetích osob s ním spolupracujících či svévolně. V případě, že jakákoliv třetí osoba vznese vůči zadavateli jakékoliv nároky z titulu porušení svých práv v souvislosti s použitím autorského díla obsaženého v nabídce, zavazuje se uchazeč odškodnit zadavateli újmu vyplývající z nároků třetích stran a nahradit zadavateli veškeré náklady, které byly způsobeny v přímé či nepřímé souvislosti s nepravdivostí prohlášení uvedeného v úvodní větě tohoto odstavce.

Podáním nabídky vyslovují uchazeči souhlas s bezplatnou reprodukcí, vystavením a případným publikováním (jakýkoliv způsob sdělování veřejnosti) jejich autorských děl obsažených v nabídce v rámci propagace této veřejné zakázky malého rozsahu a jejích výsledků, včetně nikoli však výlučně spojení s dalšími autorskými díly obsažených v nabídkách ostatních uchazečů a zařazení do souboru, a to s podmínkou uvedení autorství autorských děl.

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 13. 11.  2015                            Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:  Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne:


Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

      

 Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111