Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem "Vánoce 2016 - GASTRO – DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ"

Vydáno: 
22. 9. 2016 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
5. 10. 2016 12:00

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem "Vánoce 2016 - GASTRO – DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ"

V termínu 25. 11. 2016 – 6. 1. 2017

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2016“

poptává nabídku

na uzavření dohody o spolupráci, jejímž obsahem bude pronájem 10 stánků a zajištění prodeje v těchto 10 stáncích na Dominikánském náměstí v Brně, včetně zpracování návrhu konceptu nabízeného sortimentu zaměřeného zejména na speciality z ryb, drůbeže a doplňkového gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů, a zajištění propagace trhu za následujících podmínek:

 

1.         Zadavatel:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
Se sídlem Radnická 2 – 10, Brno 658 78
IČ 001 01 460, DIČ CZ00101460
Zastoupena ředitelkou Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
Kontaktní osobou: MgA. Jiří Mottl, vedoucí produkčně – programového oddělení, tel. 602 589 486, mottl@ticbrno.cz

Dále jen „Zadavatel“

2.         Předmět poptávky

2.1     Obsah dohody

- Pronájem 10 stánků na Dominikánském náměstí v Brně a
- zajištění prodeje v 10 stáncích na Dominikánském náměstí v Brně,
- zpracování návrhu konceptu nabízeného sortimentu zaměřeného zejména na speciality z ryb, drůbeže a doplňkového gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů, a
- zajištění propagace trhu.

2.2          Místo plnění

Brno, Dominikánské náměstí na vymezeném, k tomu vybraném prostoru pozemku p.č. 509/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5283 m2, ležící v k.ú. Brno – město, obec Brno.
Mapa umístění stánků  - viz příloha č. 4 této výzvy

2.3          Specifikace stánků

Počet stánků – 10
Půdorysné rozměry stánku: 3,0 m x 3,0 m
Výška boční stěny 2,1 m, výška po hřeben 3,3 m
Podlahu bude tvořit podlahový panel (hranolky 100 x 100 mm + svlaky + hoblované prkna na svaz tl. 19 mm)
Bližší specifikace stánku – viz příloha č. 5 této výzvy

Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti.

2.4          Termín realizace předmětu plnění

25. 11. 2016 – 6. 1. 2017 včetně

2.5   Obchodní podmínky

a) Prodejní doba ve stáncích: po – ne od 9 hodin do 21:45 hodin
b) Vítězný uchazeč je povinen účastnit se ekologického vratného systému nádob na nápoje, což zahrnuje zejména následující:
- Vítězný uchazeč se zavazuje používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití a čepování teplých i studených nápojů výhradě z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,
- Vítězný uchazeč se zavazuje pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem,
- Výše uvedené povinnosti se vztahují též na případné podnájemce; vítězný uchazeč je povinen k výše uvedenému případné podnájemce smluvně zavázat,
- Pro případ porušení povinností specifikovaných odstavcem 2.5 výzvy, a to ad) a) i ad b), každé jednotlivě, je vítězný uchazeč povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých)

3                Finanční podmínky

Pronájem stánků – minimální požadované nájemné za stánky je 800.000,- Kč bez DPH, tj. paušální částka za celou dobu trvání akce
- forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, včetně DPH, zbytek nájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 11. 11. 2016.

Kauce - bude požadováno složení kauce pro případ poškození stánků a pro případ povinnosti vítězného uchazeče uhradit zadavateli smluvní pokutu dle odst. 2.5 výzvy, bod b) a to v celkové výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých)
- kauce bude splatná do 11. 11. 2016, nejpozději před předáním stánků
- kauce bude vrácena v průběhu měsíce února 2017 po provedeném zápočtu na náhradu škody případně způsobené na stáncích, či po zápočtu provedeném na smluvní pokutu dle odst. 2.5 výzvy, bod b)
- v případě poškození bude vyčíslena cena včetně DPH

Energie - v ceně nájemného nejsou zahrnuty energie
- jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 11. 11. 2016 a to ve výši 50.000 Kč bez DPH
- zájemce uhradí cenu energie bez DPH, toto bude přičteno při celkovém vyúčtování energií, které proběhne nejpozději do konce února 2017

Pokud nebude do 11. 11. 2016 uhrazena plná výše celkové částky nájemného, záloha na energie a kauce, budou stánky předány jinému zájemci z řad náhradníků.

4.              Hodnotící kritéria

a) Nabídková cena nájmu: 50%
b) Kvalita návrhu konceptu z hlediska nabízeného sortimentu a celkového přínosu pro veřejnost: 50%

5.              Podmínky podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídek je do dne   5. 10.  2016  12.00 h.
5.2 Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.
5.3 Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:
a) identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
b) praxe: odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí,
c) návrh nabízeného sortimentu, tj. rámcové vymezení produktů,
d) oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:
        1.      oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
        2.      oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky
e) čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptací výhrad,
f) cenová nabídka podepsaná oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení,
g) pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy, či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží k nabídce smlouvy o budoucí smlouvě, je povinen v den podpisu dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.
h) Podanou nabídku lze změnit, či doplnit v rámci lhůty specifikované odstavcem 4.1.

6.              Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne následujícího po dni, kdy vyprší lhůta pro podání nabídek, do 31. 10. 2016.

7.              Ostatní podmínky

a) Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít dohodu se žádným zájemce, odmítnou všechny předložené nabídky.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení přiměřeně změnit, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis dohody.
c) V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
d) Zájemce o uzavření dohody svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
e) V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle odst. 4.3 je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení.

8.              Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Vánoce 2016 - GASTRO – Dominikánské náměstí“ a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky budou doručovány na adresu:
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Se sídlem Radnická 4
Brno 658 78

Osobně lze nabídky předat na uvedenou adresu:

Pondělí až pátek od 8 hodin do 15 hodin

9.              Informace o výsledku řízení:

Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku nabídkového řízení do 11. 10. 2016.

 

V Brně, 22. 9. 2016

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková
                  ředitelka

Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111