Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období červen 2016 – červen 2017

Vydáno: 
23. 5. 2016 10:30
Datum konce výběrového řízení: 
30. 5. 2016 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů
pro období červen 2016 – červen 2017“

(dále jen „veřejná zakázka“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: MgA. Mgr. Markéta Švábová, tel.: +420 778 776 437, e-mail: svabova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1 a A2, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Plakáty budou dodávány zadavatelem ve sjednané lhůtě před požadovaným termínem výlepu.

Předpokládaný rozsah výlepu je uveden v příloze č. 1 k této výzvě. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Vždy budou hrazeny výhradně skutečně realizované služby.

Specifikace zadavatelem požadovaných plakátovacích ploch:

Plakáty musí být umístěny na venkovních plochách, primárně určených k plakátování, na území města Brna, na dobře viditelných a frekventovaných místech, tak, aby bylo osloveno co nejvíce potenciálních návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Venkovní plochy určené k plakátování musí být reprezentativního charakteru, který dle zadavatele splňují pouze plakátovací plochy ve tvaru válce (samostatně stojícího nebo zavěšeného), klasické plakátovací plochy typu deska/tabule samostatně stojící, které nejsou součástí jiného zařízení, nebo billboardové plochy, a to všechny minimálně o rozměrech normalizovaného formátu A0.

 

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

červen 2016 - červen 2017

 

Předpokládaná hodnota VZ:

350.000 Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Brno

 

Prohlídka místa plnění VZ:

---

 

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)     splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.

 

 1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

 1. 2.     Profesní kvalifikační předpoklady
 2. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a zároveň
 3. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

 

 

 1. 3.     Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč:

 1. Doložením smluvního (nájemního) či vlastnického práva k nejméně 150 venkovním plochám určených k plakátování reprezentativního charakteru dle požadavků zadavatele (viz Popis předmětu veřejné zakázky), které provozuje na území města Brna, přičemž nejméně 60 z nich se musí nacházet na území městské části Brno – Střed (viz Příloha č. 4).
 2. Doložením dokumentu prokazujícího umístění těchto ploch s identifikačním číslem, zakreslením do mapy, adresa a GPS souřadnicemi.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. Nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A1 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč) – váha kritéria 70 %
 2. Nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A0 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč) – váha kritéria 20 %
 3. Nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A2 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč) – váha kritéria 10 %

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Kritérium č. 1 - 3 – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena bez DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 3. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A0, A1 a A2 za jeden výlepový den v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy mezi uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2017.

Dílčí služby (výlepy) budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele. Lhůta pro poskytnutí dílčí služby bude stanovena v jednotlivých objednávkách.

Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.

Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby (výlepy) realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

Smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude obsahovat:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 2 této výzvy),
 2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (příloha č. 3 této výzvy),
  2. Oprávnění k podnikání (zejm. výpis z živnostenského rejstříku),
  3. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán,
  4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 3. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 • Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel písemně oznámí uchazeči.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období červen 2016 – červen 2017“.
 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného uchazeče dodatečné dodání nabídky v elektronické podobě.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním nabídky, příp. smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

 


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 30. 5. 2016                            Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

 

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Přílohy:                      

 1. Předpokládaný rozsah výlepu
 2. Krycí list nabídky
 3. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 4. Specifikace lokace Brno Střed

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111