Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2018

Vydáno: 
30. 8. 2018 13:15
Datum konce výběrového řízení: 
17. 9. 2018 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

 

Název zakázky:

„Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2018

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: 775 433 039, email: pesova@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době od 23. 11. 2018 do 28. 12. 2018 na pódiu na náměstí Svobody.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je dodavatel povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu ozvučení apod., výjimečně i zrušení celé akce.

Zakázka zahrnuje:

-          pronájem zvukové aparatury (včetně dopravy, instalace, demontáže)

-          nahrávání ve formátu wav - stereo

-          zajištění technického a pomocného personálu

-          zajištění technické produkce dle požadavků zadavatele

-          flexibilitu při spolupráci s manažerem akce a schopnost přizpůsobit se požadavkům daného vystoupení

-          přísné respektování stanoveného hygienického limitu hluku

 

Předpokládaná doba plnění VZ

23. 11. 2018 – 28. 12. 2018

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 350.000,- Kč + DPH

 

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody v Brně, bližší specifikace místa je podána přílohou č. 8

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním podmínek technické kvalifikace

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 3. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c) Technická kvalifikace:

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením přehledu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 300.000,- Kč bez DPH) zajištěných dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů a včetně potvrzení reference těmito zadavateli,

 

 

Další součásti výzvy k podání nabídky:

-           Krycí list nabídky (příloha č. 1),
-           Celková nabídková cena za veřejnou zakázku (příloha č. 4)
-           Cena akce podle typu a délky bez DPH a včetně DPH (příloha č. 5),
-           Specifikace technických zařízení, které bude možné využít při akci (příloha č. 7),
-           Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc (příloha č. 6) a

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavek na zpracování ceny:

Dodavatel stanoví nabídkové ceny za veřejnou zakázku v tabulkách v příloze č. 4, č. 5 a v dodatkové tabulce při požadavku použití techniky navíc v příloze č. 6.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých prací, nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky a bude uvedena v české měně v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 • nabídková cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací.

 

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů, to neplatí u stavebních prací vzhlede, k přenesené daňové povinnosti.

 

Obchodní podmínky:

Součástí nabídky dodavatele budou obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to ve formě textu smlouvy vytvořené dodavatelem. Dodavatel předloží dvě podepsaná vyhotovení návrhu smlouvy.

Obě vyhotovení smlouvy budou podepsány oprávněnou osobu jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Za předpokladu, že dodavatel poruší svou povinnost využít pro plnění předmětu zakázky dle této výzvy technické vybavení specifikované jeho nabídkou, je povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Platební podmínky:

-          zálohy nejsou přípustné

-          úhrada vždy po realizaci akce

Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedení všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické, či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1),
  1. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

a)      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

b)      Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),

c)      Výpis z živnostenského rejstříku,

d)      Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

e)      Soupis referenčních zakázek

 

 1. 2x návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
 2. Celková nabídková cena za veřejnou zakázku (příloha č. 4)
  1. Cena akce podle typu a délky bez DPH a včetně DPH (Příloha č. 5)
  2. Specifikace technických zařízení, které bude možné využít při akci (Příloha č. 7)
  3. Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc (Příloha č. 6)
  4. Soupis techniků a dalších osob dodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
  5. Seznam a popis zařízení a vybavení dodavatele, které bude sloužit k plnění VZ

 

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí uchazeči.
 • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozením a neotevřeném obalu, obal bude označení výrazným textem:

"NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2018 v rámci projektu Brněnské Vánoce 2018.“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 

 

 

 

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 17. 9. 2018                                         Hodina: 10:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek: 

 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Zájemci mohou předat či zaslat své nabídky na sekretariát, a to v případě osobního předání do 17 .9 .2018 Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, pátek 9:00 – 11:00,

v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn. nejpozději dne 14. 9. 2018 včetně.

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

 

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení – základní způsobilost
 3. Čestné prohlášení – vázanost lhůtou
 4. Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH a včetně DPH
 5. Cena akce podle typu a délky trvání bez DPH a včetně DPH
 6. Dodatková tabulka při požadavku použití techniky navíc
 7. Specifikace technických zařízení, které bude možné využívat při akci
 8. Místo plnění veřejné zakázky

 

 

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111