Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem

Vydáno: 
29. 4. 2016 18:15
Datum konce výběrového řízení: 
6. 5. 2016 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem“

(dále jen „veřejná zakázka“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: MgA. Jiří Mottl, tel.: +420 542427103, e-mail: mottl@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o zajištění ozvučení akcí pořádaných zadavatelem po dobu od uzavření smlouvy do 31. 12. 2016 dle specifikace v příloze č. 6 této výzvy – Program akcí pořádaných zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je uchazeč povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu ozvučení apod., výjimečně i zrušení celé akce.

Zakázka zahrnuje:

-          pronájem zvukové aparatury (včetně dopravy, instalace, demontáže)

-          zajištění technického a pomocného personálu

-          zajištění technické produkce dle požadavků zadavatele

-          flexibilitu při spolupráci s manažerem akce a schopnost přizpůsobit se požadavkům daného vystoupení

-          v případě akcí konaných na nám. Svobody kompatibilitu s ozvučovacím systémem na nám. Svobody(připojení 1x stereo vstup do instalovaného distribučního procesoru)

-          přísné respektování stanoveného hygienického limitu hluku

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

květen – prosinec 2016

Předpokládaná hodnota VZ:

700.000,- Kč bez DPH

Místo plnění VZ:

Brno (místa konání jednotlivých akcí zadavatele)

Prohlídka místa plnění VZ:

---


Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 6. 5. 2016                            Hodina: 12:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

Otevírání obálek s nabídkami:

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 6. 5. 2016 ve 12:05 hod. v zasedací místnosti zadavatele,
Radnická 4, Brno. Při otevírání nabídek mají právo být přítomni oprávnění zástupci uchazečů (za každého uchazeče pouze jeden zástupce).

 

V Brně dne:

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Přílohy:                      

  1. Krycí list nabídky
  2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
  3. Návrh smlouvy
  4. Rozdělení akcí na 4 typy podle rozsahu použité techniky
  5. Cena akce podle typu a délky trvání
  6. Program akcí pořádaných zadavatelem
  7. Specifikace technických zařízení
  8. Dodatková tabulka při použití techniky navíc

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111