Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem

Vydáno: 
20. 6. 2017 12:00
Datum konce výběrového řízení: 
26. 6. 2017 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

 

 

Název zakázky:

Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monica Taufarová (taufarova@ticbrno.cz)

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je:

o   Zajištění ozvučení akcí pořádaných zadavatelem po dobu od uzavření smlouvy do 30. září 2017 dle specifikace v příloze č. 6 této výzvy – Program akcí pořádaných zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je uchazeč povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu ozvučení, výjimečně i zrušení celé akce.

Zakázka zahrnuje:

-     pronájem zvukové aparatury (včetně dopravy, instalace, demontáže)

-     zajištění technického a pomocného personálu

-     zajištění technické produkce dle požadavků zadavatele

-     flexibilitu při spolupráci s manažerem akce a schopnost přizpůsobit se požadavkům daného vystoupení

-     v případě akcí konaných na nám. Svobody kompatibilitu s ozvučovacím systémem na nám. Svobody (připojení 1x stereo vstup do instalovaného distribučního procesoru)

 

Předpokládaná doba plnění VZ

Červenec – Září 2017

 

Předpokládaná hodnota VZ:

300.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Brno (místa konání jednotlivých akcí zadavatele viz Příloha č. 6 této výzvy)

 

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději ve lhůtě stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

c)     splněním technických kvalifikačních předpokladů

 

 

a)    Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč:

1)    Předložením seznamu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 300.000,- Kč bez DPH) zajištěných uchazečem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů a jejich reference.

2)    Předložením seznamu techniků a dalších osob uchazeče, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, vč. uvedení jejich kvalifikace a praxe.

3)    Předložením seznamu a popisu zařízení a vybavení, které bude sloužit k plnění veřejné zakázky

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:                                                                            

1. Nejnižší celková nabídková cena bez. DPH (v Kč)    50 %

 

2. Reference třech zadavatelů na tři předchozí zakázky podobného charakteru

      v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez DPH   25 %

 

3. Kvalita zařízení a vybavení sloužící k plnění veřejné zakázky   25 %

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

Hodnotící kritérium podpůrné:

V případě totožných nabídkových cen všech uchazečů bude vybrán ten, jenž prokáže nejvýznamnější reference v oboru, primárně ten, jenž prokáže pozitivní referenci zadavatele.

 

Požadavky na zpracování nabí dkové cen y:

Uchazeč v souladu se zadávací dokumentací (Příloha č. 4) stanoví v Příloze č. 5 ceny za ozvučení jednotlivých akcí dle jejich typu a délky trvání (v Kč bez DPH). V souladu s takto stanovenými cenami uchazeč stanoví v Příloze č. 6, v návaznosti na uvedené informace o typu, délce a počtu akcí, celkovou cenu za předpokládaný počet akcí pořádaných zadavatelem v rámci veřejné zakázky (v Kč bez DPH).

Další požadavky:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

   • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, dle vzoru obsaženého v Příloze č. 3.

vrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

  • Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou, do 30. 9. 2017,
  • Dílčí služby budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele.
  • Lhůta pro poskytnutí dílčích služeb bude stanovena v jednotlivých objednávkách.
  • Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí dílčí služby. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zdění.
  • Podkladem pro vystavení faktury bude objednávka zadavatele.
  • Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
  • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
  • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
  • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvou, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
  • Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

   1. Krycí list s cenovou nabídkou (Příloha č. 1)
   2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
   1. Česné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (příloha č. 2 této výzvy)
   2. Oprávnění k podnikání (zejm. výpis z živnostenského rejstříku)
   3. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán
   4. Seznam zakázek stejného charakteru a velikosti a reference jejich zadavatelů
   5. Seznam techniků a dalších osob uchazeče, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
   6. Seznam a popis zařízení a vybavení uchazeče, které bude sloužit k plnění veřejné zakázky
  1. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle vzoru viz Příloha č. 3
  2. Cena akce podle typu a délky trvání (příloha č. 5)
  3. Program akcí pořádaný zadavatelem včetně cen (příloha č. 6)
  4. Specifika technických zařízení (příloha č. 7)
  5. Dodatková tabulka při použití techniky navíc (příloha č. 8)

 

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

·         Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.

·         Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatele bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatele písemně oznámí uchazeči.

·         Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem“.

·         Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče

·         Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·         Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li chybějící podklad doplněn v dodatečné lhůtě 2 dnů.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

·         Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

·         Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·         Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

·         Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

·         Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.

·         Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy uchazeči nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

·         V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.

·         Uchazeč se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:   26. června 2017; 12:00 hod.

 

 

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
 3. Návrh smlouvy
 4. Rozdělení akcí na 4 typy podle rozsahu použit techniky
 5. Cena akce podle typu a délky trvání
 6. Program akcí podle typu a délky trvání
 7. Program akcí pořádaných zadavatelem
 8. Specifikace technických zařízení

Dodatková tabulka při použití techniky navíc

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111