Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v rámci projektu Brněnské Vánoce 2016.

Vydáno: 
2. 11. 2016 16:30
Datum konce výběrového řízení: 
11. 11. 2016 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v rámci projektu   

 Brněnské Vánoce 2016.

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Ivan Ondra, tel.: +420 606 020 806, e-mail: ondra@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Popis předmětu veřejné zakázky:

Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a části Dominikánského náměstí v Brně.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Část zakázky : A – tato část zakázky se týká náměstí Svobody i Dominikáského náměstí

Termín zahájení plnění:  25.11.2016  od 8:00 hod

Termín ukončení plnění: 23.12.2016 do 22:00 hod

Technické zabezpečení namístě plnění:

 • Přistavení 50 ks mobilních odpadkových košů na směsný komunální odpad v prostoru konání projektu „Brněnské vánoce 2016 na nám. Svobody (dále jen „projekt“), koše musí být stabilní, odolné proti převrhnutí větrem
 • 1 ks kontejneru na keramické střepy, obsah cca 1 200 l
 • Přistavení 5 ks mobilních odpadkových košů na směsný komunální odpad v prostoru konání projektu „Brněnské vánoce 2016 na Dominikánském náměstí , koše musí být stabilní, odolné proti převrhnutí větrem
 • Svoz komunálního odpadu z místa plnění zakázky, včetně odpadu ze ZOO koutku a z odpadních míst v četnosti 5x denně, ( navrhované termíny :  6:00 hod., ve 12:00 hod., v 15:00 hod., v 18:00 hod. a ve 22:00 hod. ), mimořádný termín svozu odpadu  v případě telefonického požadavku oprávněné osoby objednatele
 • Svoz keramických střepů podle stavu obsahu sběrné nádoby
 • Zajištění schůdnosti komunikací v místě plnění zakázky mimo zásahy zimní údržby stanovené vyhláškou města Brna včetně posypu inertním materiálem, zejména při sněžení
 • Zajištění mobilního zametače, který bude po celou dobu konání akce průběžně provádět práce a služby spojené se zabezpečením čistoty lokality nám. Svobody
 • Průběžné čištění povrchů jídelních stolů u gastrostánků a to vždy v 9 hodin, ve 12 hodin, ve 14 hodin a poté vždy po hodině, naposledy ve 20 hodin, mimořádné čištění jídelních stolů v případě telefonického požadavku oprávněné osoby objednatele

 

Část zakázky : B – tato část zakázky se týká pouze nám. Svobody

Termín zahájení plnění:  24.12.2016 od 8:00 hod.

Termín ukončení plnění: 30.12.2016 do 22:00 hod

 • Přistavení 10 ks mobilních odpadkových košů v prostoru kolem velkých gastrostánků
 • 1 ks kontejneru na keramické střepy, obsah cca 1 200 l, svoz odpadu na telefonickou objednávku
 • Obsluha všech 10 ks mobilních odpadkových košů umístěných v prostoru kolem velkých gastrosánků
 • Svoz komunálního odpadu z odpadních míst v četnosti 3x denně, v 10:00 hod., ve 15:00 hod. a ve 22:00 hod.
 • Svoz keramických střepů podle stavu obsahu sběrné nádoby
 • Zajištění mobilního zametače, který bude průběžně provádět práce a služby spojené se zabezpečením čistoty v prostoru kolem velkých gastrostánků

 

Část zakázky : C – tato část zakázky se týká náměstí Svobody i Dominikáského náměstí

 • Přistavení 1 ks velkoobjemového kontejneru na nám. Svobody  při závěrečné demontáži stánků 27. a 28. 12. 2016 a při demontáži gastrostánků 4.1.2016
 • Závěrečný úklid místa plnění zakázky a odvoz odpadu ze ZOO koutku dne 27.12.2016
 • Závěrečný úklid a přistavení velkoobjemového kontejneru po likvidaci vánočního stromu dne 9.1.2017
 • Uchazeč zajistí průběžný pohyb svých pracovníků a techniky pro zajištění plnění zakázky po celé ploše nám. Svobody a části plochy Dominikánského náměstí

Zadavatel si vyhrazuje právo na případné doplnění či změnu v počtech sběrných nádob a termínech svozů odpadu a          úklidů dle aktuální potřeby akce.

 

Předpokládaná doba plnění VZ:

 

od 25. listopadu 2016 – 9. ledna  2017

Předpokládaná hodnota VZ:

do 500.000,- Kč bez DPH

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí v Brně

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

Kvalifikační doklady uchazeče:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)     splněním základních kvalifikačních předpokladů

b)    splněním profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůta pro podání nabídek.

a)     Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

b)    Profesní kvalifikační předpoklady

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč).

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za všechny položky  uvedené v položkovém rozpočtu.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje cenovou nabídku ve formě položkového rozpočtu a v něm stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Uchazeč dále předloží ceník, kterým se bude po dobu trvání zakázky řídit cena služby neuvedené v položkovém rozpočtu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

Obchodní podmínky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným uchazečem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou do 9. ledna 2017.

Dílčí služby nad rámec smlouvy o dílo budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele, každá objednávka bude považována za samostatnou smlouvu o dílo.

Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

Lhůta pro poskytnutí dílčích služeb nad rámec smlouvy bude stanovena v jednotlivých objednávkách a budou provedeny vždy max. do 14 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. Cena dílčí služby bude stanovena v souladu s cenami uvedenými ve smlouvě o dílo.

Pro případ prodlení dodavatele s provedením služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši alespoň 0,05 %
z ceny služby za každý den prodlení s dodáním.

Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí služby. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o převzetí zboží či jiný způsob odsouhlasení převzetí zboží oprávněnou osobou zadavatele.

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

Smlouvu o dílo bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky uchazeče:

Nabídka bude seřazena následovně:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
 2. Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci:
  1. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (příloha č. 2 této zadávací dokumentace),
  2. Oprávnění k podnikání,
  3. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán.
 3. Ceník – položkový rozpočet
 4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
 5. Přílohy (nepovinné).

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ

ZAKÁZKA: „Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v rámci         Projektu  Brněnské Vánoce 2016 .“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet analogicky v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy. Ustanovením § 43 zákona se analogicky rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Uchazeči jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
  o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy uchazeči nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí.

 

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:                 Datum: 11. listopadu  2016                            Hodina: 10:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

sekretariát (I. patro),

Radnická 4, 658 78 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

Přílohy:       
1.    Krycí list nabídky
2.    Čestné prohlášenívázanosti nabídkou
3.    Čestné prohlášení o kvalifikační způsobilosti
4.    Mapa plnění zakázky nám. Svobody
5.    Mapa plnění zakázky Dominikánského náměstí

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111