Zimní bar

Vydáno: 
18. 7. 2019 16:30
Datum konce výběrového řízení: 
12. 8. 2019 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Zimní bar

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by koncese malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

Předmětem veřejné zakázky je výroba objektu zvaného jako „Zimní bar“ se třemi výdeji a společným zázemím uprostřed, včetně jeho dopravy a montáže na místě určení, tj. náměstí Svobody v Brně.

Objekt bude stát na dřevěné podestě o průměru 11m. Bude se skládat z roznášecí konstrukce, latě 50x30mm a podlahy z prken 80x20mm.

Mezi bary budou umístěny stoly z voděodolné černé překližky tloušťky 20mm a smrkovou nosnou konstrukcí.

Samotný bar bude tvořen ze tří konstrukčních celků. Předpřipravené díly se následně smontují na místě. Konstrukce bude doplněna o klempířské prvky. Spojení segmentů v hřebeni a v patě je řešeno ocelovou pásovinou 45x3mm v pravidelných rozestupech.

Jednotlivé segmenty jsou tvořeny ze tří vrstev:

-       Nosná konstrukce – trámy KVH 60x80mm

-       Opláštění – černá voděodolná překližka tl. 20mm

-       Laťování – smrkové latě 40x60mm

Povrchová úprava – organický ochranný nátěr.

Zadavatel klade důraz na kvalitu konstrukce Zimního baru tak, aby mohl být opakovaně rozložitelný a složitelný na jednotlivé / ucelené konstrukční prvky, tak aby

-       byla zajištěna jeho snadná a rychlá montáž a demontáž a

-       byl snadno uskladnitelný.

Předpokládá se venkovní využití zimního baru několikrát v roce při různých akcích.

Technický popis tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

 

Předpokládaná doba plnění VZ

Od 15. 8. do 25. 11. 2019 následovně:

-       výroba do 20. 11. 2019

-       instalace na nám. Svobody dne 25. 11. 2019

 

Maximální hodnota VZ:

do 700.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Náměstí Svobody v Brně

 

Prohlídka místa plnění VZ:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění po dohodě s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním podmínek technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

a)    Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně

b)    Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

c)     Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. zákona č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c) Technická kvalifikace:

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením přehledu min. 3 zakázek stejného charakteru a velikosti (minimálně v hodnotě 500.000,- Kč bez DPH) zajištěných dodavatelem v posledních 5 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny následovně:

1. Nejnižší celková nabídková cena bez DPH (v Kč)                                  Váha kritéria 70%

-          Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby bez DPH

2. Technické řešení spojů všech konstrukčních celků                               Váha kritéria 30%

-       Nejlépe hodnocen bude ten návrh, který ošetří požadavek zadavatele na kvalitu konstrukčních spojů s ohledem na funkci zimního baru, viz popis veřejné zakázky v úvodu výzvy (montáž, demontáž, uskladnitelnost, trvanlivost a kvalita spojů).

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje cenovou nabídku ve formě položkového rozpočtu a v něm stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. nebytových prostorů ve správě zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

 • Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. realizace venkovní mobilní a dočasné stavby
 • Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání
 • Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:
 • Sankce: 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v termínu dodací lhůty.
 • Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou
 • Výše jednotkové nabídkové ceny bude považována za cenu nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření smlouvy.
 • Cena je splatná po řádném splnění předmětu plnění (tj. bez vad a nedodělků) na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu.
  Splatnost faktury:  21 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

1)    Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

2)    Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

a)      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

b)      Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy),

c)      Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,

d)      Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

e)      Soupis referenčních zakázek

3)    Ceník - položkový rozpočet

4)    Návrh smlouvy o dílo

5)    Návrh konstrukčního řešení spojů

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

"NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zimní bar.“

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 05. 08. 2019                                       Hodina: 11:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek: 

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

 

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Pondělí – Čtvrtek 9:00 - 11.00 hod. a 12.00 - 15.00, pátek 9:00 – 11.00,

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

      

 

Přílohy:                      

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
 4. Mapa prostoru
 5. Technický popis
 6. Zjednodušená informace o GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111