Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka

Tímto uděluji společnosti TIC BRNO, p.o. se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“), jež je provozovatelem portálu ticbrno.cz, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


1.  Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

  • jméno, příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • ulice, město, PSČ, země
  • heslo – v zašifrované formě
  • IP adresa


2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zlepšení komfortu Zákazníka z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.


3. Doba zpracování osobních údajů je
5 let od udělení souhlasu.


4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • Spolek pro GP ČR, IČ: 04500750 (pouze v případě nákupu vstupenek na akci GRAND PRIX BRNO)

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu. O zásadách a principech nakládání Správce s osobními údaji více v Zásadách zpracování osobních údajů, zveřejněných na stránce www.ticbrno.cz.


5. Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.


6. Poučení o právech Zákazníka

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, odvolat, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu panenska@ticbrno.cz anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet“. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.  Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit přes odhlašovací link v každém newsletteru.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111