Brněnské Vánoce 2020: Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti

Vydáno: 
15. 6. 2020 11:00
Datum konce výběrového řízení: 
3. 7. 2020 11:00

Brněnské Vánoce 2020

Výzva a podmínky nabídkového řízení s názvem

„Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2020“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.

 

I.       Zadavatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město, č. účtu: 831621/0100       
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „TIC“)

kontaktní osoba ve věcech nabídky: Martina Pokorná
                                                           tel.: 542 427 175
                                                           mobil: 775 899 356
                                                           e-mail.: pokorna@ticbrno.cz

 

II.     Předmět nabídkového řízení

Předmětem nabídkového řízení je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2020 (dále jen „smlouva“) na Dominikánském náměstí:

 

2.1 Specifikace stánku:

a)   Počet stánků: 6.

b)   Půdorysné rozměry stánku: 3,0 m x 3,0 m.

c)   Stánky budou zajištěny a umístěny zadavatelem, včetně jejich připojení k elektrické síti (220V). Soudobý příkon současně zapojených elektrospotřebičů v jednotlivých stáncích nesmí překročit stanovený příkon (viz VOP – Příloha č. 7 Výzvy). Je zakázáno po celou dobu trvání podnájmu umísťovat do stánků plynové bomby. Stánky nebudou vybaveny prodejními a výčepními zařízeními, ani nádobím.

d)   Druh stánku :

                  Prodejní stánek – Dárkové zboží
                  Prodejní stánek – Potraviny
                  Gastro stánek – Jídlo „malé gastro“

Seznam stánků s pořadovými čísly a skladbou sortimentu je podán Přílohou č. 1 této Výzvy.

 

2.2 Doba trvání podnájmu / závazná denní doba prodeje

-      doba trvání podnájmu:           27. 11. 2020 – 23. 12. 2020,
-      závazná denní doba prodeje:  11:00 – 21:45 hod.

Po celou dobu konání trhů je možno využít v případě zájmu otevírací dobu 8:00 – 21:45 hod.

 

2. 3 Minimální požadované podnájemné bez DPH:

Prodejní stánek – Dárkové zboží                               45.000 Kč              
Prodejní stánek – Potraviny                                     45.000 Kč
Gastro stánek – Jídlo „malé gastro“                             95.000 Kč

 

III.    Finanční podmínky

Veškeré vystavené faktury budou zasílány zadavatelem elektronicky na e-mail podnájemce uvedený v záhlaví smlouvy o podnájmu.

Forma úhrady energií:

-            v ceně podnájemného nejsou zahrnuty energie,
-            jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2020, a to ve výši 8.470 Kč vč. DPH za každý jeden stánek
-            vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2021.

Forma úhrady podnájemného:

-         po uzavření smlouvy bude zájemci zaslána faktura ve výši 40 % z celkové částky podnájemného navrhovaného zájemcem (+ DPH), a bude uhrazena nejpozději do 6. 11. 2020,
-         zbývající část podnájemného (tzn. 60 % + DPH) bude uhrazena na základě faktury nejpozději do 15. 12. 2020.

Záloha na poškození stánku:

Prodejní stánek Dárkové zboží           7.000 Kč + DPH

Prodejní stánek Potraviny                    7.000 Kč + DPH

Gastro stánek Jídlo „malé gastro“     12.000 Kč + DPH

-          nejpozději do 15. 10. 2020, bude vyžadováno složení této zálohy na účet TIC za účelem náhrady újmy zadavateli případně vzniklé poškozením stánku, či jako sankce za porušení smluvních podmínek,
-          záloha bude v průběhu měsíce února 2021 vyúčtována, a to v závislosti na rozsahu případného poškození či znečištění stánku, cena bude vyčíslena vč. DPH.

Pokud nebude vítězným uchazečem do 6. 11. 2020 uhrazeno 40% částky podnájemného a do 15. 10. 2020 záloha na energie a záloha na poškození stánku či sankce, bude stánek předán do podnájmu jinému zájemci dle podaných nabídek, který se umístil jako další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

Předčasné ukončení podnájmu z důvodu vyšší moci:

V případě, že nebude možné podnájem realizovat v termínu 27. 11. 2020 – 23. 12. 2020, a to z důvodu státem nařízených mimořádných opatření následkem epidemiologické situace,

-          bude podnájemci vrácena poměrná část podnájemného po odpočtu nezbytných nákladů za dobu, kdy podnájem oproti ujednanému rozsahu nebyl realizován,
-          bude-li akce Brněnské Vánoce 2020 (a tedy i podnájem prodejního stánku) z důvodu popsaného výše ukončena před 15. 12. 2020, posouvá se splatnost druhé splátky podnájemného následovně:
-          podnájemce nebude povinen uhradit druhou splátku podnájemného do dne 15. 12. 2020,
-          zadavatel provede v případě předčasného ukončení trhů vyúčtování směřující ke stanovení výše poměrné části podnájemného, jež má být vrácenam přičemž tato částka bude započtena oproti ujednané druhé splátce podnájemného. Případný nedoplatek / přeplatek bude vyúčtován se splatností do jednoho měsíce od ukončení trhů.

 

IV.    Náležitosti nabídky

Zájemci s nabídkou dodají níže uvedené doklady (v případě neúplnosti budou zájemci vyzváni k doplnění uvedených údajů):

1.      Bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz Příloha č. 3 Výzvy) a uvedou následující údaje:

-              jméno a příjmení/název firmy zájemce,
-              kontakt: mobil, e-mail,
-              adresa/sídlo; korespondenční adresa,
-              IČO/DIČ (pokud je přiděleno)
-              doklad o registraci plátce DPH (týká se zahraničních zájemců),
-              bankovní spojení,
-              označení čísla stánku, o který má uchazeč zájem (dle Přílohy č. 1 Výzvy),
-              navrhované podnájemné, které se zájemce zavazuje uhradit (minimum je výše uvedená minimální cena dle čl. II., bod 2.3 bez DPH (které bude následně připočteno v zákonné výši),
-           detailní informace o nabízeném sortimentu (specifikace dle druhu a jeho popis) – demonstrativní popis je uveden níže, v bodě 4.

2.      Aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

3.      Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 30. 11. 2020 a akceptaci výhrad a prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 4 Výzvy).

4.      Detailní popis (Příloha č. 3 Výzvy):

·         Celkového konceptu prodeje vhodného pro rodiny s dětmi.
-          Popis sortimentu (Gastro stánky – rozmanitost prodávaného sortimentu – např. jídla masová, vegetariánská, veganská, dětské či poloviční porce, původ a kvalita daného sortimentu, prodej jídel to go, používání ekologických obalů či příborů aj.).
-          Popis sortimentu (Prodejní stánky – např. rozmanitost z hlediska sortimentu, zajímavý prodejní sortiment zaměřený na děti – úroveň zpracování, obsah a kvalita daných předmětů - autorské, řemeslné, ruční výrobky apod.).
-          Celkové řešení vnitřního prostoru stánku (např. vnitřní osvětlení, výzdoba stánku ve stylu pohádek, použití stylových pohádkových kostýmů pro prodejce, zajímavý pohádkový název stánku či pohádkové pojmenování sortimentu apod.).
·         Koncept popisující přínos pro trh.
-          Podíl na marketingu trhu (např. forma propagace na sociálních sítích, letácích či jiných nosičích).
-          Zapojení do programu (např. počet a rozsah akcí, druh vystoupení – např. divadelních představení, baskeři, barmanské a gastro show, ochutnávky, atd.).
-          Doprovodné akce pro děti i rodiče (např. různé soutěže, animace, ukázky tradičních zvyků či řemesel, atrakce pro děti, zábavné hrací prvky pro děti, atd.).

 

V. Podmínky podání nabídek, prodeje

1.         Typ nabízeného sortimentu vánočního zboží je předem daný pro každý jednotlivý stánek zvlášť (viz příloha č. 1 Výzvy). Do smlouvy bude zahrnut pouze odpovídající a zadavatelem schválený sortiment.

2.         Zájemce může podat v jedné obálce vždy pouze jednu nabídku na jeden konkrétní prodejní stánek. Počet nabídek není omezen.

3.         Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

4.         Doklady musí být předloženy v českém jazyce, případně v cizím jazyce opatřené soudně ověřeným překladem do českého jazyka.

5.         Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou v zapečetěné formě, aby se zabránilo možné manipulaci, s  pečetí, opatřenou razítkem a podpisem oprávněného zástupce.

6.         Čestné prohlášení musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

7.         Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení.

8.         Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

9.         Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

10.     Nabídka nesplňující požadavky zadavatele uvedené v podmínkách této Výzvy bude zadavatelem vyřazena, pokud nebude doplněna ani v zadavatelem dodatečně stanovené lhůtě 5 pracovních dnů.

11.     Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

12.     Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

13.     Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

14.     Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

15.     Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

16.     Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

17.     V případě odstoupení vybraného zájemce:

-      postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-      je tento povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle VOP (viz Příloha č. 7).

18.     Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

19.     Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

20.     Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – Příloha č. 5 této Výzvy.

21.     Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb. 

22.     Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.  

23.     Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako Příloha č. 7 nedílnou součást této Výzvy.

24.     Zájemce prohlásí, že v případě, nebudou-li tomu bránit mimořádná opatření státu z důvodu epidemiologické situace v České republice, uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů, což zahrnuje zejména následující: 

-          vítězný dodavatel se zavazuje používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití a čepování teplých i studených nápojů výhradně z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,

-          vítězný dodavatel se zavazuje pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem.

25.     Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě:

-         nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto Výzvou zadavatele,

-         porušení povinnosti dle čl. V.,

-         opožděného podání nabídky,

-         jedná-li se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

26.     Vítězný dodavatel je povinen zachovat následující jednotný vizuální styl:

a)        Vnější vzhled stánku

Je zakázáno zasahovat do vnějšího vzhledu stánků – vylepovat bannery, cedule, jídelní lístky atd. – tak aby narušovaly jednotný vzhled vánočních trhů. Umístění venkovního mobiliáře nebude umožněno. Nebudou akceptovány výjimky k umístění venkovního mobiliáře a ani výjimky k venkovní výzdobě stánků. Ochranné folie proti vlhku a dešti, umístěné na okenicích stánků, musí být pouze v černé barvě.

Zadavatel poskytne pro účely specifikace menu standardizované tabule popisovatelné bílou křídovou fixou. Je možné využít přídavné prodejní pulty o hloubce max 35 cm, jenž nebudou podepřeny podpěrou stojící na zemi. Černé tabule, umístěné pod okenicemi stánku, může prodejce využít k napsání denní nabídky, vzkazu pro zákazníky, různých informací apod. 

b)       Vnitřní vzhled stánku

Vnitřní vzhled stánku je zcela v režii prodejce. Doporučujeme využít vnitřní prostor kreativně. Vnitřní výzdoba a design zvyšuje návštěvnost stánku a následný prodej. Zadavatel obecně klade důraz na využití přírodních materiálů, typických vánočních barev a tradičních vánočních motivů. Cedule a popisky doporučujeme sjednotit s využitím černé a bílé barvy.

Doporučení zadavatele:

-     doporučuje se využívat přírodní prvky a barvy (dřevo, ratan, korek, přírodní textilie, barvy - černá, bílá, červená, hnědá, zlatá, zelená),

-     doporučuje se využití tradičních vánočních či přírodních dekorací (chvojí, věnce, vánoční a folklorní ozdoby odpovídající zimnímu období),

-     doporučuje se používání papírových / recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy aj.,

-     doporučuje se podávání dřevěných jednorázových příborů,

-     cedulky a jiná označení v celém stánku sjednotit,

-     doporučuje se využívat papír s těžší gramáží, lze laminovat.

 

VI.    Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce.

Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti“ a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Lhůta pro podání nabídek je do 3. 7. 2020 do 11:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky budou doručovány na adresu:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Sekretariát ředitelky
Radnická 365/2, 602 00 Brno

 

Pro osobní doručení na sekretariát ředitelky:

Pondělí – Čtvrtek       9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Pátek                           9:00 – 11:00   

 

 

VII.  Kritérium pro hodnocení nabídek

 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena podle následujících kritérií:

 

 

Hodnotící kritéria:


1. Kritérium kvality celkového konceptu a konceptu sortimentu – 60 %
2. Kritérium ceny – 30 %

3. Kritérium kvality a rozsahu přínosu pro trh – 10 %

 

A.    Gastro stánek  

 

1.      Kritérium kvality celkového konceptu a konceptu sortimentu

       Nejlépe bude hodnocena nabídka, která:

·         se bude lišit od běžné nabídky sortimentu na náměstí Svobody, kde je nabízen sortimen - zejména bramboráky, langoše, klobásy,

·         bude rozmanitá z hlediska sortimentu – jídla masová, vegetariánská, veganská, dětské či poloviční porce, prodej jídel to go, používání ekologických obalů či příborů,

·         bude nejlépe zapadat do celkového konceptu trhu – viz koncept pro rodiny s dětmi a rozmanitost prodávaného sortimentu,

·         nabídne zajímavé celkové řešení vnitřního prostoru stánku, např. vnitřní osvětlení prostoru stánku, výzdoba stánku ve stylu pohádek, použití stylových pohádkových kostýmů pro prodejce, zajímavý pohádkový název stánku či pohádkové pojmenování sortimentu apod.

 

2.      Kritérium ceny

     Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším nabízeným podnájemným, bez DPH.

 

3.      Kritérium kvality a rozsahu přínosu pro trh

V rámci tohoto kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka, která bude nabízet největší přínos pro trh z hlediska následujícího:

  • podíl na marketingu trhu – formou propagace na sociálních sítích, letácích či jiných nosičích,
  • zapojení do programu – počet a rozsah akcí, druh vystoupení (divadelních představení, baskeři, barmanské a gastro show, ochutnávky... atd.), doprovodných akcí pro děti i rodiče (různé soutěže, animace), ukázky tradičních zvyků či řemesel, atrakce pro děti, zábavné hrací prvky pro děti, atd. Zapojení do programu podléhá schválení zadavatelem.

 

B.     Prodejní stánek

 

1.      Kritérium kvality celkového konceptu a konceptu sortimentu

       Nejlépe bude hodnocena nabídka, která:

·         bude rozmanitá z hlediska sortimentu,

·         bude harmonicky zapadat do celkového konceptu trhu – viz koncept pro rodiny s dětmi a rozmanitost prodávaného sortimentu,

·         nabídne zajímavý prodejní sortiment zaměřený na děti – bude hodnocena úrověň zpracování, obsah a kvalita daných předmětů (v případě dárkového zboží – např. autorské, řemeslné, ruční výrobky apod.),

·         nabídne zajímavé celkové řešení vnitřního prostoru stánku, např. vnitřní osvětlení prostoru stánku, výzdoba stánku ve stylu pohádek, použití stylových pohádkových kostýmů pro prodejce, zajímavý pohádkový název stánku či pohádkové pojmenování sortimentu.

 

     2. Kritérium ceny

     Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším nabídnutým podnájemným, bez DPH.

 

3. Kritérium kvality a rozsahu přínosu pro trh

   V rámci tohoto kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka, která bude nabízet největší přínos pro trh z hlediska následujícího:

  • podíl na marketingu trhu – formou propagace na sociálních sítích, letácích či jiných nosičích,
  • zapojení do programu – nabídne v rámci trhů uspořádání divadelních či jiných představení (baskeři, barmanské a gastro show, ochutnávky, atd.), doprovodných akcí pro děti i rodiče (různé soutěže, animace), ukázky tradičních zvyků či řemesel, atrakce pro děti, zábavné hrací prvky pro děti, atd.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena každým členem hodnoticí komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.  

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky. 

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 3. 

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty. 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem. 

 

 

 

V Brně, dne…………………

 

                                .……………………………………..

                             Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                           ředitelka organizace

 TIC BRNO, příspěvková organizace

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Seznam stánků

Příloha č. 2: Plánek rozmístění stánků

Příloha č. 3: Formulář zájemce

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

Příloha č. 5: Informace o GDPR

Příloha č. 6: Vzor smlouvy o podnájmu

Příloha č. 7: VOP

Příloha č. 8: Koncepce brněnských vánočních trhů

Příloha č. 9: Technické parametry stánku

Příloha č. 10: Závěrečná zpráva Brněnské Vánoce 2019

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111