Brněnské Vánoce 2020 – „Vratné obaly“

Vydáno: 
9. 10. 2020 19:00
Datum konce výběrového řízení: 
19. 10. 2020 23:59

POPTÁVKA

Brněnské Vánoce 2020 – „Vratné obaly“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2020

poptává nabídku

 

na uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2020 mezi zadavatelem jako objednatelem a zájemcem jako poskytovatelem. Jedná se o veřejnou zakázku, resp. koncesi malého rozsahu, jež je v souladu s ustanovením § 178 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek zadávána mimo rámec tohoto zákona.

1. Zadavatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace  

se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, č. účtu: 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Muchová, DiS.

                             tel.: 775 913 274
                             email.: muchova@ticbrno.cz

 

2. Předmět poptávky

2.1. Předmět

Uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů, a to dodáním vratných obalů, jejichž specifikace je podána oddílem 2.3. této Poptávky, včetně poskytování jejich servisu a distribuce prodejcům (dále jen „systém“) v průběhu akce „Brněnské Vánoce 2020“ v lokalitě městské části Brno – střed. Jedná se zejména o tyto lokality a jejich okolí: 

- Brněnské Vánoce 2020 - TIC BRNO, příspěvková organizace (dále jako Pořadatel č. 1) 

nám. Svobody
Dominikánské nám.
Radnická ul. 

-   Advent na Zelňáku 2020 dále jako Pořadatel č. 2 

Brno - Zelný trh

-   Advent na Moraváku 2020 dále jako Pořadatel č. 3 

Moravské náměstí
(dále vše jen „Akce“)

Pořadatel č. 1., 2. a 3. zajistí na své náklady zázemí v podobě stánků pro příjem použitých vratných obalů, a to včetně elektrického připojení. Spotřeba energie je v režii pořadatelů 1., 2. a 3.

Zájemce na své náklady zajistí personální obsazení příjmových míst pro vratné nádoby, a to v počtu:

Lokalita

Počet stánků

Personální obsazení pro 1 stánek

nám. Svobody

2x stánek 3 x 3 m

1 osoba 11:00 - 16:00 hod

2 osoby 16:00 - 22:00 hod

Zelný Trh

2x stánek 2 x 2,4 m

1 osoba 11:00 - 16:00 hod

2 osoby 16:00 - 22:00 hod

Moravské náměstí

1x stánek 2 x 2,4 m

1 osoba 11:00 - 22:00 ho

V době zkušebního provozu stánků a o státních svátcích se může počet osob lišit (viz níže bod 2.4.). 

Zájemce je dále povinen zajistit na své náklady (hradí nájem a personál) centrální sklad a jeho obsluhu – personální zajištění – pro výdej čistých vratných nádob a pro příjem použitých vratných nádob. Tento sklad musí být umístěn v blízkosti konání vánočních trhů v lokalitě městské části Brno – střed. Předpokládaná provozní doba je od 9:00 – 22:30 hod.

Cílem je vytvoření systému, kdy si stánkaři budou moci (myšleno jako možnost, nikoli jako jediná možná varianta) vyzvednout čisté vratné obaly v centrálním skladu v předem stanoveném množství a termínu. Pokud prodejce příjme použité vratné obaly, musí mít možnost je odevzdat zpět do centrálního skladu.

Návštěvník Akce bude odevzdávat použité vratné obaly ve stáncích k tomu určených.

Zájemce garantuje, že součet ceny servisu za oba typy vratných obalů nesmí překročit částku ve výši 2,20 Kč bez DPH.

 

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (koncese)

-          5.000.000 Kč bez DPH.
-          Je dána předpokládanou výší příjmu z prodaných Vratných obalů zajištěných Zájemcem, co by Poskytovatelem a výší odměny za umývání a distribuci Vratných obalů dle smluv, které
zájemce uzavře s jednotlivými prodejci v místech plnění.

 

2.3. Technické parametry vratných nádob

A. KELÍMEK

Typ:                            kelímek
Objem (ml):               0,25 l
Materiál:                     100% RCP polypropylén     
Motiv:                         vánoční
Mytí:                          bez následků poškození materiálu a vzhledu Vratných obalů

 

B. KELÍMEK

Typ:                            kelímek
Objem (ml):               0,5 l
Materiál:                     100% RCP polypropylén     
Motiv:                         vánoční, případně bez motivu, tj. čirý kelímek
Mytí:                          bez následků poškození materiálu a vzhledu Vratných obalů

 

Společně dále jen „Vratné obaly“

2.4. Místo a termín realizace předmětu plnění

Jedná se zejména o tyto lokality a jejich okolí:

Lokalita

Termíny prodeje

Zkušební provoz stánků

Dobrovolná prodejní doba

nám. Svobody                

26.11.2020. - 3.1.2021

26.11.2020

24.12.2020, 1.1.2021

Dominikánské náměstí    

26.11. - 23.12.2020

26.11.2020

 

Radnická ul.                    

25.11. - 23.12.2020

25. - 26.11.2020

 

Zelný Trh                        

25.11. - 23.12.2020

25. - 26.11.2020

 

Moravské náměstí            

27.11. - 23.12.2020

 

 

 

2.5. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky, a to rámcově dle textu Dohody mezi Zájemcem jako Poskytovatelem a Pořadateli č. 1., 2. a 3., která tvoří Přílohu č. 4 této Poptávky, dále jen „Dohoda“. Dohoda bude upravena s ohledem na obsah nabídky vítězného dodavatele / Poskytovatele

Zájemce předloží jako součást nabídky podepsaný návrh Dohody ve čtyřech vyhotoveních s podpisem oprávněné osoby.

Rámcovou Dohodou je vymezen základní princip / základní pilíře fungování systému vratných obalů v rámci Akce. Za předpokladu, že Zájemce nebude odůvodněně schopen dostát veškerým smluvním ujednáním obsaženým v návrhu Dohody, předloží návrh Dohody s vyznačenými změnami a komentářem tyto změny odůvodňujícím. O přípravném protinávrhu Zájemce bude o ukončení výběrového řízení vedeno mezi Zájemcem a Zadavatelem jednání s cílem uzavřít Dohodu v souladu s touto Poptávkou, potřebami Zadavatele a Zájemce. Jako protinávrh Zájemce jsou připuštěny pouze takové změny, jež nezasáhnou do principu fungování systému vratných obalů.

 

3. Finanční podmínky

Zájemce, co by Poskytovatel, nese náklady spojené s realizací předmětu Dohody – tj. na své náklady sám zajišťuje dodání Vratných obalů prodejcům, včetně nákladů servisu a jejich distribuce po celou dobu Akce.

Příjmy z prodaných Vratných obalů zajištěných Zájemcem, co by Poskytovatelem jsou výlučným ziskem Poskytovatele, stejně jako odměna za umývání a distribuci Vratných obalů dle smluv, které uzavře s jednotlivými prodejci v místech plnění.


4. Hodnotící kritéria

4.1. Součet výše záloh za oba typy vratných obalů (Ad 2.3., písm. A., B.).

Váha kritéria 50%

       Nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude v součtu výše záloh obou typů vratných obalů nejnižší (žádoucí je nejnižší součet výše zálohy kelímků).

 

4.2. Součet ceny za servis (servis, distribuce a umývání vratných obalů), jež bude Zájemcem účtována prodejcům / podnájemcům stánků za oba typy vratných obalů (Ad 2.3., písm. A., B.). Zájemce garantuje, že součet ceny servisu za oba typy vratných obalů nesmí překročit částku ve výši 2,20 Kč bez DPH.    

Váha kritéria 30%

Nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude v součtu ceny servisu za dva typy vratných obalů nejnižší (žádoucí je nejnižší součet ceny servisu za oba typy vratných obalů).

4.3. Návrh efektivního systému vratných obalů (Systém technicko – ekonomického předávání Vratných obalů mezi dodavateli a prodejci. Např. vytvoření online aplikace s evidencí dodaných vratných obalů / generování dokladu, platby v hotovosti, umístění centrálního skladu vzhledem k místu konání akce, apod.)

Váha kritéria 20%

Nejlépe bude hodnocen ten systém, který bude administrativně nenáročný, bude mít jednoduché technicko - ekonomické řešení samotného systému výdeje a příjmu vratných obalů.

4.4. Způsob hodnocení nabídek

 

Kritérium č. 1             váha 50 %

Kritérium č. 2             váha 30 %

Kritérium č. 3             váha 20

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

 

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

 

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2., v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 3.

 

V případě shody cenových nabídek bude o vítězi losováno, a to za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu, nebo za účasti těch zájemců, jež předložili rovnocenné nabídky.

 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

 

5. Podmínky podání nabídek

 

5.1. Lhůta pro podání nabídky je dne 19. 10. 2020. Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

 

5.2. Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

 

a) Bezchybně a úplně vyplněný Krycí list (viz Příloha č. 1 Poptávky) a uvedou následující údaje:

- jméno a příjmení / název firmy zájemce,

- adresa / sídlo,

- IČO; DIČ (pokud je přiděleno),

    - kontakt: mobil, e-mail,

- bankovní spojení,

- cenovou nabídku.

b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím          

     předmětu nabídkového řízení, zejména:

- oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky – Živnostenské oprávnění či    licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky,

- oprávnění k podnikání – Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné                                                                

evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

c) Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad a o splnění základní způsobilosti (viz Příloha č. 2 Poptávky).

d) Koncept Dohody dle Přílohy č. 3 této Poptávky v závazné podobě opatřené podpisem uchazeče, nebo protinávrh s vyznačenými a odůvodněnými změnami.

e) Pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy, či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží k nabídce smlouvy o budoucí smlouvě, je povinen v den podpisu Dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.

f) Manuál pro prodejce – závazný podrobný a srozumitelný návrh realizace Celoplošného vratného systému zálohovaných Vratných obalů v rámci Akce zpracovaný Zájemcem. Tento  manuál je podkladem pro hodnocení z hlediska kritéria ad 4.3 této Poptávky.

g) Odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí.

h) Návrh smlouvy mezi dodavatelem a prodejcem.

 

 

6. Upozornění

 

6.1. Poptávkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

6.2. Jednotlivé požadované doklady dle bodu 5.2. budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

6.3. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, nebo jejím jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

6.4. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými. Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření Dohody.

6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.

6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah Poptávky, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis Dohody.

6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Rozhodnutí je konečné a není možné se proti němu odvolat.

6.8. V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn. Odstupující zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v tomto řízení.

6.9. Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

6.10. Zájemce o uzavření Dohody svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6.11. V případě nedodržení podmínek Poptávky a ujednání sjednané Dohody nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření Dohody uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností, a to i opakovaně.
6.12. Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

6.13. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci plnění, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, bude bránit aktuální epidemiologická situace v České republice / státem nebo správním úřadem nařízený zákaz, jenž by takové jednání, které by spočívalo v plnění předmětu tohoto výběrového řízení, učinil protiprávním.  

6.14 . Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

 

7. Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Vánoce 2020 – „Vratné obaly“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce. Lhůta pro podání nabídek je do 19. 10. 2020 do 11:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

 

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace

Sekretariát ředitelky,

Radnická 365/2, 602 00 Brno

Pro osobní doručení na sekretariát ředitelky:

Pondělí – Čtvrtek       9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Pátek                          9:00 – 11:00   

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Krycí list
Příloha č. 2: Čestné prohlášení
Příloha č. 3: Návrh Dohody

Příloha č. 4: Zjednodušená informace o GDPR

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne    

 

 

 

                                                                                   …………………………………….

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

             ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111