Brněnské Vánoce 2021 – „Vratné obaly“

Vydáno: 
13. 8. 2021 13:05
Datum konce výběrového řízení: 
31. 8. 2021 11:00

POPTÁVKA

Brněnské Vánoce 2021 – „Vratné obaly“

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2021

poptává nabídku

na uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2021 mezi zadavatelem jako objednatelem a zájemcem jako poskytovatelem. Jedná se o veřejnou zakázku, resp. koncesi malého rozsahu, jež je v souladu s ustanovením § 178 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek zadávána mimo rámec tohoto zákona.

1. Zadavatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace  

se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: KB Brno-město, č. účtu: 831621/0100        

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Muchová, DiS.

                             tel.: 775 913 274

                             email.: muchova@ticbrno.cz

 

2. Předmět poptávky

2.1. Předmět

Uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů, a to dodáním vratných obalů, jejichž specifikace je podána oddílem 2.3. této Poptávky, včetně poskytování jejich servisu a distribuce prodejcům (dále jen „systém“) v průběhu akce „Brněnské Vánoce 2021“ v lokalitě Brno – střed, a to zejména v těchto lokalitách – zadavatel může dle aktuální situace lokality a umístění příjmových míst (viz Příloha č. 4) změnit / upřesnit:

- Brněnské Vánoce 2021 - TIC BRNO, příspěvková organizace (dále jako Pořadatel č. 1) 

nám. Svobody (max. počet stánků - 20 ks)

Dominikánské nám. (max. počet stánků – 8 ks)

Piazzetta u Janáčkva Divadla (max. počet stánků – 4 ks)

-   Advent na Zelňáku 2021 dále jako Pořadatel č. 2 

Brno - Zelný trh (max. počet stánků 40 ks)

(dále vše jen „Akce“)

Pořadatel č. 1. a 2. zajistí na své náklady zázemí v podobě stánků pro příjem použitých vratných obalů, a to včetně elektrického připojení. Spotřeba energie je v režii pořadatelů 1. a 2.

Zájemce na své náklady zajistí personální obsazení příjmových míst pro vratné nádoby, a to v počtu:

Lokalita

Počet stánků

Personální obsazení pro 1 stánek

nám. Svobody

1x stánek 3 x 3 m

1 osoba 11:00 - 16:00 hod

2 osoby 16:00 - 22:00 hod

Zelný Trh

1 x stánek 2 x 2,4 m

1 osoba 11:00 - 16:00 hod

2 osoby 16:00 - 22:00 hod

 

V době zkušebního provozu stánků a o státních svátcích se může počet osob lišit (viz níže bod 2.4.).

Umístění příjmových míst je specifikováno přílohou č. 4.

Návštěvník Akce bude odevzdávat použité vratné obaly

a)      V jakémkoli gastrostánku, či

b)     ve stáncích k tomu určených – ve speciálních příjmových místech, viz výše.

Zájemce garantuje, že součet ceny servisu za všechny typy vratných obalů nesmí překročit částku
ve výši 2,20 Kč bez DPH.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (koncese)

-          5.000.000 Kč bez DPH.
-          Je dána předpokládanou výší příjmu z prodaných Vratných obalů zajištěných Zájemcem, co by Poskytovatelem a výší odměny za umývání a distribuci Vratných obalů dle smluv, které zájemce uzavře s jednotlivými prodejci v místech plnění.

2.3. DOPORUČENÉ Technické parametry vratných nádob:

-          povinně typ kelímek
-          dobrovolně typ hrnek
-          objem, materiál, tvar, potisk volí dodavatel, níže uvedené parametry jsou pouze doporučující / orientační

A. KELÍMEK

Typ:                            kelímek
Objem (ml):               0,25 l
Materiál:                     100% RCP polypropylén     
Motiv:                         vánoční
Mytí:                          bez následků poškození materiálu a vzhledu Vratných obalů

B. KELÍMEK

Typ:                            kelímek
Objem (ml):               0,5 l
Materiál:                     100% RCP polypropylén     
Motiv:                         vánoční, případně bez motivu, tj. čirý kelímek
Mytí:                          bez následků poškození materiálu a vzhledu Vratných obalů

C. HRNEK

Typ:                            hrnek
Objem (ml):               0,2 l
Materiál:                     porcelán         
Motiv:                         vánoční
Mytí:                          bez následků poškození materiálu a vzhledu Vratných obalů
Výrobce:                     Česká republika

 

Zadavatel stanoví následující maximální výši zálohy vratných obalů:

-          Záloha za kelímek – 50 Kč
-          Záloha za hrnek – 100 Kč

Společně dále jen „Vratné obaly“

2.4. Místo a termín realizace předmětu plnění

Jedná se zejména o tyto lokality – zadavatel si vyhrazuje právo lokality změnit dle aktuální situace:

Lokalita

Termíny prodeje

Zkušební provoz stánků

nám. Svobody                

26. 11. - 23. 12. 2021

24. - 25. 11. 2021

Dominikánské náměstí    

26. 11. - 23. 12. 2021

24. - 25. 11. 2021

Piazzetta u Janáčkova Divadla

26. 11. - 23. 12. 2021

24. - 25. 11. 2021

Zelný Trh                        

26. 11. - 23. 12. 2021

24. - 25. 11. 2021

2.5. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky, a to rámcově touto výzvou.

Zájemce předloží jako součást nabídky návrh obchodních podmínek přiléhající na návrh systému vratných obalů.

Zájemce je oprávněn v odběrových místech prodávat svůj Merch. Poplatky za komerční činnost dodavatele ve výkupních místech jdou k tíži zájemce a budou přefakturovány za jednotlivé pořadatele trhů.

3. Finanční podmínky

Zájemce, co by Poskytovatel, nese náklady spojené s realizací předmětu Dohody – tj. na své náklady sám zajišťuje dodání Vratných obalů prodejcům, včetně nákladů servisu a jejich distribuce po celou dobu Akce.

Příjmy z prodaných Vratných obalů zajištěných Zájemcem, co by Poskytovatelem jsou výlučným ziskem Poskytovatele, stejně jako odměna za umývání a distribuci Vratných obalů dle smluv, které uzavře s jednotlivými prodejci v místech plnění.

 

4. Hodnotící kritéria

4.1. Součet ceny za servis (servis, distribuce a umývání vratných obalů), jež bude Zájemcem účtována prodejcům / podnájemcům stánků za všechny typy vratných obalů (Ad 2.3.). Zájemce garantuje, že součet ceny servisu za všechny typy vratných obalů nesmí překročit částku ve výši 2,20 Kč bez DPH. 

Váha kritéria 50%

Nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude v součtu ceny servisu za všechny typy vratných obalů nejnižší (žádoucí je nejnižší součet ceny servisu za všechny typy vratných obalů).

4.2. Návrh efektivního systému vratných obalů (Systém technicko – ekonomického předávání Vratných obalů mezi dodavateli a prodejci. Např. vytvoření online aplikace s evidencí dodaných vratných obalů / generování dokladu, platby v hotovosti, umístění centrálního skladu vzhledem k místu konání akce, bezhotovostní platby záloh na kelímky přes aplikaci apod.).

Váha kritéria 50%

Nejlépe bude hodnocen ten systém, který bude administrativně nenáročný, bude mít jednoduché technicko - ekonomické řešení samotného systému výdeje a příjmu vratných obalů.

 4.3. Způsob hodnocení nabídek

Kritérium č. 1             váha 50 %
Kritérium č. 2             váha 50 %

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena dle subjektivního uvážení toho kterého člena hodnotící komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2.

V případě shody cenových nabídek bude o vítězi losováno, a to za účasti notáře s vyhotovením notářského zápisu, nebo za účasti těch zájemců, jež předložili rovnocenné nabídky.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

5. Podmínky podání nabídek

5.1. Lhůta pro podání nabídky je dne 31. 8. 2021. Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.

5.2. Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

a) Bezchybně a úplně vyplněný Krycí list (viz Příloha č. 1 Poptávky) a uvedou následující údaje:

- jméno a příjmení / název firmy zájemce,

- adresa / sídlo,

- IČO; DIČ (pokud je přiděleno),

    - kontakt: mobil, e-mail,

- bankovní spojení,

- cenovou nabídku.

b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím          

     předmětu nabídkového řízení, zejména:

- oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky – Živnostenské oprávnění či    licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky,

- oprávnění k podnikání – Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné                                                                

evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

c) Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad a o splnění základní způsobilosti (viz Příloha č. 2 Poptávky).

d) Koncept obchodních podmínek.

e) Pokud využije k zajištění předmětu plnění spolupráce se subdodavateli, doloží uzavřené smlouvy, či smlouvy o budoucí smlouvě se subdodavateli. V případě, že předloží k nabídce smlouvy o budoucí smlouvě, je povinen v den podpisu Dohody doložit zadavateli podepsané smlouvy se subdodavateli.

f) Manuál pro prodejce – závazný podrobný a srozumitelný návrh realizace Celoplošného vratného systému zálohovaných Vratných obalů v rámci Akce zpracovaný Zájemcem. Tento  manuál je podkladem pro hodnocení z hlediska kritéria ad 4.2 této Poptávky.

6. Upozornění

6.1. Poptávkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

6.2. Jednotlivé požadované doklady dle bodu 5.2. budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

6.3. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, nebo jejím jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

6.4. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými. Podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření Dohody.

6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.

6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah Poptávky, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis Dohody.

6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Rozhodnutí je konečné a není možné se proti němu odvolat.

6.8. V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn. Odstupující zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v tomto řízení.

6.9. Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

6.10. Zájemce o uzavření Dohody svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6.11. V případě nedodržení podmínek Poptávky a ujednání sjednané Dohody nebo jiných závazků, které jsou podstatnými náležitostmi nabídky, bude po uzavření Dohody uplatňována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností, a to i opakovaně.
6.12. Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

6.13. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci plnění, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, bude bránit aktuální epidemiologická situace v České republice / státem nebo správním úřadem nařízený zákaz, jenž by takové jednání, které by spočívalo v plnění předmětu tohoto výběrového řízení, učinil protiprávním.  

6.14 . Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

7. Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Vánoce 2021 – „Vratné obaly“ a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce. Lhůta pro podání nabídek je do 31.8. 2021 do 11:00, přičemž za podání nabídky se považuje datum doručení zadavateli.

Nabídky lze doručit na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace

Sekretariát ředitelky,

Radnická 365/2, 602 00 Brno

Pro osobní doručení na sekretariát ředitelky:

Pondělí         9:00 – 11:30     13:00 – 15:00

Úterý           9:00 – 11:30     13:00 – 14:00

Středa           9:00 – 11:30     13:00 – 15:00

Čtvrtek         9:00 – 11:30     13:00 – 14:00

Pátek              9:00 – 11:30

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Krycí list
Příloha č. 2: Čestné prohlášení
Příloha č. 3: Zjednodušená informace o GDPR
Příloha č. 4: Rozmístění příjmových míst

 

V Brně, dne

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

             ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvkov

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111