Brněnské Vánoce 2021: Zimní bar – dražba

Vydáno: 
26. 7. 2021 17:45
Datum konce výběrového řízení: 
10. 8. 2021 10:00

Brněnské Vánoce 2021

 

Výzva a podmínky nabídkového řízení s názvem

„Zimní bar“

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2021“ vyhlašuje nabídkové řízení formou elektronické dražby (dále jen „dražba“) na podnájem a užívání stánku „Zimní bar“ pro prodej občerstvení na nám. Svobody. 

 

 

I.       Zadavatel:

 

TIC BRNO, příspěvková organizace  

se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČ0: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město, č. účtu: 831621/0100  

zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „TIC“)

kontaktní osoba ve věcech nabídky: Martina Pokorná

                                                            tel.: 542 427 175

                                                            mobil: 775 899 356

                                                            e-mail: pokorna@ticbrno.cz

 

 

II.     Předmět nabídkového řízení

 

Předmětem dražby je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o podnájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2021 v Brně na nám. Svobody v období od 26. 11. - 23. 12. 2021. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.

 

2.1 Specifikace stánku:

 

·           Umístění stánku na náměstí Svobody – viz Příloha č. 2. Výzvy.

·           Nákres a další specifikace stánku – viz Příloha č. 8. Výzvy.

·           Technologická zařízení, nádobí a vybavení baru, budou majetkem nájemce a budou tedy muset být zajištěny z jeho strany.

Zimní bar  bude zajištěn a umístěn zadavatelem, včetně jeho připojení k elektrické síti (220V). Soudobý příkon současně zapojených elektrospotřebičů v jednotlivých stáncích nesmí překročit stanovený příkon (viz VOP – Příloha č. 6 této Výzvy). Je zakázáno po celou dobu trvání podnájmu umísťovat do stánku plynové bomby, ledaže zadavatel k žádosti uchazeče udělí písemně výjimku.

 

2.2 Doba trvání podnájmu / závazná denní doba prodeje:

 

     náměstí Svobody 26. 11. - 23. 12. 2021

 

26. 11. - 23. 12. 2021             11:00 - 21:45 hod (povinná)

 

Po celou dobu konání trhů je možno využít v případě zájmu otevírací dobu 8:00 - 21:45 hod.

 

2. 3 Minimální požadované nájemné bez DPH:

 

Gastro stánek - Bar                            950 000 Kč.                           

 

 

III.    Finanční podmínky

 

Veškeré vystavené faktury budou zasílány zadavatelem elektronicky na e-mail podnájemce uvedený v záhlaví smlouvy o podnájmu.

 

Forma úhrady energií:

-            V ceně podnájemného nejsou zahrnuty energie.

-            Jejich úhrada bude požadována zálohově nejpozději do 15. 10. 2021, a to ve výši 19.000 Kč vč. DPH.

-            Vyúčtování energií proběhne nejpozději do konce února 2022.

 

Forma úhrady nájemného:

-          Faktura ve výši 20 % celkové částky podnájemného (+ DPH) bude vystavena nejpozději 1. 10. 2021, a to se splatností nejpozději do 15. 10. 2021, nebude-li na faktuře uvedeno jinak.

-         Nejpozději 23. 10. 2021, bude zájemci zaslána faktura ve výši 30 % z celkové částky nájemného navrhovaného zájemcem (+ DPH), a bude uhrazena nejpozději do 5. 11. 2021.

-         Zbývající část podnájemného (tzn. 50 % + DPH) bude uhrazena na základě faktury nejpozději do 8. 12. 2021.

 

Záloha na poškození stánku:

-          Ve výši 70.000 Kč vč. DPH.

-          Před předáním stánku, nejpozději do 15. 10. 2021, bude vyžadováno složení této zálohy na účet TIC za účelem náhrady újmy zadavateli případně vzniklé poškozením stánku,
či jako sankce za porušení smluvních podmínek.

-          Záloha bude v průběhu měsíce února 2022 vyúčtována, a to v závislosti na rozsahu případného poškození či znečištění stánku, cena bude vyčíslena vč. DPH.

 

Pokud nebude vítězným uchazečem do 5. 11. 2021 uhrazeno 50% částky podnájemného a do 15. 10. 2021 záloha na energie a záloha na poškození stánku či sankce, bude stánek předán do nájmu jinému zájemci dle podaných nabídek, který se umístil jako další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

 

Předčasné ukončení podnájmu z důvodu vyšší moci:

V případě, že nebude možné podnájem realizovat v termínu 26. 11. - 23. 12. 2021, a to z důvodu státem nařízených mimořádných opatření, či dle rozhodnutí Rady města Brna následkem epidemiologické situace,

-          bude nájemci vrácena poměrná část podnájemného po odpočtu nezbytných nákladů za dobu, kdy nájem oproti ujednanému rozsahu nebyl realizován,

-          bude-li akce Brněnské Vánoce 2021 (a tedy i podnájem prodejního stánku) z důvodu popsaného výše ukončena před 8. 12. 2021, posouvá se splatnost třetí splátky nájemného následovně:

-          podnájemce nebude povinen uhradit třetí splátku podnájemného do dne 8. 12. 2021,

-          zadavatel provede v případě předčasného ukončení trhů vyúčtování směřující ke stanovení výše poměrné části podnájemného, jež má být vrácena, přičemž tato částka bude započtena oproti ujednané třetí splátce podnájemného. Případný nedoplatek / přeplatek bude vyúčtován se splatností do jednoho měsíce od ukončení trhů.

 

 

IV.    Kvalifikační předpoklady

 

Podmínkou pro podání nabídky je:

·           Schopnost personálu komunikace v českém jazyce, další jazyky jsou výhodou.

·           Aktivní oprávnění k podnikání.

·           Splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz Příloha č. 3 - čestné prohlášení.

·       Schopnost doložit splnění odborných barmanských kritérií, zejména:

 

1.    ověřitelné zkušenosti ve vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky,

2.    zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata,

3.    příslušnými oceněními zejména (postačí doložit jedno z následujících oprávnění): 

-       ocenění barmana: The Best Bartender – Grand Prix CBA,

-       ocenění koktejlového baru

a.    umístění v hodnocení Czech Bar Awards

b.      nominace do hodnocení Czech Bar Awards

c.       označení Partner’s Bar CBA

d.      případně další ocenění,

                   -    umístění v projektu Gourmet Brno v sekci Bary.

 

 

V.     Náležitosti nabídky

 

Zájemci s nabídkou dodají cenovou nabídku a ostatní následující podklady přímo do systému PROEBIZ (viz čl. VII.). Obsahem nabídky bude:

 

1.      Bezchybně a úplně vyplněný formulář zájemce (viz Příloha č. 1 Výzvy) a uvedou následující údaje:

-              jméno a příjmení / název firmy zájemce,

-              kontakt: mobil, e-mail,

-              adresa / sídlo; korespondenční adresa,

-              IČO / DIČ (pokud je přiděleno),

-              doklad o registraci plátce DPH (týká se zahraničních zájemců),

-              bankovní spojení.

 

2.      Aktivní oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky a prokazující existenci příslušného živnostenského oprávnění, či licence po celou dobu trvání podnájmu, dále výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky.

 

3.      Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou do 30. 11. 2021 a akceptaci výhrad a prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 3 Výzvy).

 

  1. Doklad o dosaženém vzdělání ve vztahu k oboru barman.

 

5.      Profesní životopis s doklady osvědčujícími odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

 

6.      Reference o vedení koktejlového baru a řízení barového týmu minimálně 3 roky.

 

7.      Reference o zkušenosti s vytvářením signaturních koktejlů na různá témata  a  popis vlastních postupů s jejich vytvářením.

 

8.      Písemný  návrh záměru jak  kreativně  zaujmout hosty nevšedním a moderním stylem práce a pracovními postupy.

 

9.      Návrh skladby nabízených nápojů včetně seznamu používaných surovin (Příloha č. 1 Výzvy).

 

10.  Ocenění dle čl. IV. bod III. (nedoložení bude důvodem nehodnocení nabídky  a vyloučení z řízení).

 

11.  Ostatní podklady dle článku IV. této Výzvy.

 

12.  Formou strukturovaných dat vloží zájemci cenovou nabídku a ostatní podklady výše uvedené přímo do systému PROEBIZ k danému stánku – Zimní bar (viz článek VII.).

 

 

VI.    Další podmínky podání nabídek, prodeje

 

1.         Typ nabízeného sortimentu vánočního zboží je předem daný. Do smlouvy bude zahrnut pouze odpovídající a zadavatelem schválený sortiment.

2.         Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).

3.         Doklady musí být předloženy v českém jazyce, případně v cizím jazyce opatřené soudně ověřeným překladem do českého jazyka.

4.         Čestné prohlášení musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem.

5.         Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení.

6.         Podáním nabídky nevzniká nárok na přidělení prodejního stánku.

7.         Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

8.         Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

9.         Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat plnění v plném rozsahu.

10.     Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah plnění.

11.     Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

12.     Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

13.     Rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

14.     V případě odstoupení vybraného zájemce:

-      postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn,

-      je tento povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle VOP (viz Příloha č. 6 této Výzvy)

15.     Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů jemu vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.

16.     Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17.     Zájemce o uzavření smlouvy bere na vědomí, že zadavatel zpracuje jeho osobní údaje v intencích tohoto výběrového řízení, viz informace o zpracování osobních údajů – Příloha č. 4 této Výzvy.

18.     Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít krátkodobé smlouvy s jinými subjekty pro stánkový prodej obdobného sortimentu. Provozovatel tak uzavřením smlouvy nezaručuje prodejci výjimečnost poskytovaných služeb. 

19.     Zájemce se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.  

20.     Zájemce podáním nabídky souhlasí s všeobecnými podmínkami, jež tvoří jako Příloha č. 6 nedílnou součást této Výzvy.

21.     Zájemce prohlásí, že v případě, nebudou – li tomu bránit mimořádná opatření státu z důvodu epidemiologické situace v České republice, uzavře smlouvu s dodavatelem ekologického vratného systému pro prodej nápojů, což zahrnuje zejména následující: 

-       vítězný dodavatel se zavazuje používat pro prodej teplých a studených nápojů výhradně nádoby na opakované použití a čepování teplých i studených nápojů výhradě z vratných obalů, pokud jsou tyto ve vratných obalech k dostání,

-       vítězný dodavatel se zavazuje pro účel výhradního používání nádob na opakované použití pro prodej teplých a studených nápojů uzavřít smlouvu o dodávce, servisu
a distribuci vratných obalů s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodání, servis a distribuci vratných obalů vyhlášeného zadavatelem.

22.     Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče z nabídkového řízení v případě

-         nesplnění zákonných požadavků a podmínek stanovených touto výzvou zadavatele,

-         porušení povinnosti dle čl. V.,

-         jedná-li se o zájemce, jenž se v souvislosti s realizací obdobného smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem a zadavatelem v minulosti dopustil porušení povinnosti stanovených ve smlouvě či právními předpisy.

23.     Vítězný dodavatel je povinen zachovat následující jednotný vizuální styl:

a)        Vnější vzhled stánku

Je zakázáno zasahovat do vnějšího vzhledu stánků – vylepovat bannery, cedule, jídelní lístky atd. – tak aby narušovaly jednotný vzhled vánočních trhů. Umístění venkovního mobiliáře nebude umožněno. Nebudou akceptovány výjimky k umístění venkovního mobiliáře a ani výjimky k venkovní výzdobě stánků. Ochranné folie proti vlhku a dešti, umístěné na okenicích stánků, musí být pouze v černé barvě.

b)       Vnitřní vzhled stánku

Vnitřní vzhled stánku je zcela v režii prodejce. Doporučujeme využít vnitřní prostor kreativně. Vnitřní výzdoba a design zvyšuje návštěvnost stánku a následný prodej. Zadavatel obecně klade důraz na využití přírodních materiálů, typických vánočních barev a tradičních vánočních motivů. Cedule a popisky doporučujeme sjednotit s využitím černé a bílé barvy.

Doporučení zadavatele:

-     doporučuje se využívat přírodní prvky a barvy (dřevo, ratan, korek, přírodní textilie, barvy - černá, bílá, červená, hnědá, zlatá, zelená),

-     doporučuje se využití tradičních vánočních či přírodních dekorací (chvojí, věnce, vánoční a folklorní ozdoby odpovídající zimnímu období),

-     doporučuje se používání papírových / recyklovatelných misek na jídlo, kornouty, boxy aj.,

-     doporučuje se podávání dřevěných jednorázových příborů,

-     cedulky a jiná označení v celém stánku sjednotit,

-     doporučuje se využívat papír s těžší gramáží, lze laminovat.

 

 

VII.  Předání / zaslání nabídek

 

Výběrové řízení na pronájem Zimního baru bude realizováno formou veřejné elektronické dražby (Registrační kolo, Kontrolní kolo a Dražba), kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET a internetová doména https://aukce.proebiz.com.

Lhůta pro podání nabídek je do 10. 8. 2021 do 10:00, přičemž za podání nabídky se považuje vložení požadovaných dokumentů a vstupních nabídek do elektronické dražební síně na adrese https://aukce.proebiz.com. Termín dražby je stanoven na 16. 8. 2021 ve 14:00.

 

Registrační kolo bude sloužit zájemcům k registraci do dražby, vložení požadovaných dokumentů k účasti dle požadavků v části IV. této Výzvy, a vložení vstupních nabídek. V dražební síni nabídkovou cenu vloží zájemce k danému stánku v Kč bez DPH za celou dobu pronájmu.

 

Veškeré informace k registraci a průběhu elektronické dražby naleznete v Pozvánce k elektronické dražbě, která bude zájemci zaslána po vyplnění Žádosti o účast pod odkazem níže nebo na webových stránkách TIC BRNO.

 

Odkaz na Žádost o účast:

https://aukce.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1461

 

Podmínkou účasti zájemce o pronájem Zimního baru při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické dražby je Seznámení se s podmínkami Nájemní smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou v příloze této Pozvánky a složení jednorázové jistoty ve výši 10.000 Kč na účet pronajímatele 831621/0100 vedený u Komerční banky pro tyto účely pod variabilním symbolem = IČO, v případě nepodnikající FO prvních šest čísel rodného čísla. Jistotu lze složit jen a pouze na tento účet, a to jedině bankovním převodem. Důkazem o proběhlé platbě bude vložení scanu potvrzení o převodu do Příloh v dražební síni.

Jistota musí být na uvedený účet složena a doložena potvrzením o převodu do 10. 8. 2021 do 10.00 hodin.

Pokud nebude variabilní symbol řádně vyplněn, nebude realizovaná platba považována za složenou jistotu. Složená jistota bude vyúčtována v nejpozději do konce února 2022. Zájemci, který v dražbě nezíská pronájem Zimního baru, bude jistota vrácena v plné výši nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení soutěže. Za dobu od složení jistoty do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči TIC nárok na příslušenství z jistoty přirostlé za toto období. Jistota bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

 

Poskytnutá jistota připadne TIC:

a) odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky,

b) neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, smlouvu do 15 dnů od doručení výzvy k podpisu podnájemní smlouvy,

c) nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, cenu ve splatnosti dle této Výzvy a VOP.

 

 

VIII. Kritérium pro hodnocení nabídek

 

Nejvyšší nabídková cena nájemného bez DPH, které se zájemce zavazuje uhradit za celou dobu nájmu.

 

 

V Brně, dne…………………

 

 

 

 

 

                                                                                      .……………………………………..

                             Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                           ředitelka organizace

 TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

 

Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou:

Příloha č. 1: Formulář zájemce

Příloha č. 2: Plánek rozmístění stánků

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Informace o GDPR

Příloha č. 5: Vzor smlouvy o podnájmu

Příloha č. 6: VOP

Příloha č. 7: Koncepce brněnských vánočních trhů

Příloha č. 8: Technické parametry stánku

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111