Poskytování internetových služeb

Vydáno: 
10. 9. 2020 15:15
Datum konce výběrového řízení: 
12. 10. 2020 10:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Poskytování internetových služeb“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová, tel.: +420 775 433 039, e-mail: pesova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování internetových služeb v provozovnách zadavatele.

 

Lokality připojení:

­          Radnická 6 konektivita - 100/100 Mbit, bez agregace, realizováno optickým spojem nebo technologií se stejnou či lepší latencí

­          Kino Art – Cihlářská 19 - konektivita 2 x 100/100 Mbit, bez agregace, realizováno optickým spojem nebo technologií se stejnou či lepší latencí (1× 100/100 jako VPN, viz níže, 1×100/100 Internetová konektivta)

­          IC Panenská 1 – v objektu parkovacího domu, spravuje BKOM - konektivita min. 30/30 Mbit, agregace max 1:5

­          IC Nádraží - https://mapy.cz/s/dovucomazo - konektivita min. 20/20 Mbit, agregace max 1:5

­          Labyrint pod Zelným trhem  - Zelný trh 21 (příp. možné připojit ze strany Zelného trhu 13) - konektivita min. 30/30 Mbit, agregace max 1:5

­          Mincmistrovský sklep – Dominikánské náměstí 1 – v budově nové radnice - konektivita min. 30/30 Mbit, agregace max 1:5

­          Kostnice u sv. Jakuba  - konektivita min. 20/20 Mbit, agregace max 1:5

­          Bratislavská 68 - konektivita min. 20/5Mbit, agregace max 1:5

 

Doplňkové služby:

-       Veškeré výše uvedené konektivity jako VPN síť realizovanou dodavatelem s gateway do Internetu provozovanou dodavatelem (dostupnost služby (VPN i GW) alespoň 99,9995%/rok vč. smluvně i ad-hoc dohodnutých servisních oken) s podporou (~L3 a vyšší) od dodavatele nicméně v běžném provozu spravovatelnou zadavatelem (preferovaně přes www GUI) s minimálním rozsahem následujících zadavatelem spravovatelných funkcí:

o    Více vnitřních rozhraní vč. VLAN 802.1Q, procházející i skrze VPN

o    Pro veškerá rozhraní/zdroje/cíle (IPv4, TCP/UDP porty, také skupiny) možnost filtračních pravidel (povoleno / dropnuto / outbound NAT/ inbound NAT per port / reverz proxy HTTP i HTTPS s možností bindingu (různých cílů proxy překladu) dle konkrétního DN + různé certifikáty pro různé DN a jejich správa)

o    QoS per rozhraní, zdrojové/cílové IP (také skupiny), zdroj/cíl port (také skupiny) se specifikací alespoň minimální rezervované a maximální rychlosti

o    DHCP možné a konfigurovatelné pro všechny (vnitřní) rozhraní/sítě vč. rezervace

o    Vnější VPN (z Internetu) pro jednotlivé klientské stanice (IPsec či obdobné)

o    DNS forwarder (s cache i bez), s možností vynucení jiných nadřazených DNS serverů pro vyjmenované DN (vč. Wildcardů), s možností vynucených lokálních DNS záznamů („hosts“ či obdobné přímo na firewallu)

o    Bezpečnostní volby minimálně na úrovni omezení počtu spojení na jeden počítač (vnitřní server), možnost zobrazení a správy stavu (správa – alespoň reset počítadel), SYN flooding atp.

o    IPS alespoň pro IP (icmp, igmp), TCP, UDP a DNS, HTTP (a HTTPS pro SSL terminované na reverz proxy), SMTP, POP, IMAP, SSH a Telnet.

o    Monitorování na úrovni:

§  Aktivní počítače a jejich spojení (počet, src, dst IP, port)

§  Grafy in/out síťové komunikace s agregací alespoň na hodiny, dny/týdny a alespoň per rozhraní

§  Ladění ping/tracert případně dump packetů síťového provozu (filtr dle rozhraní, zdroje/cíle IP i portu, jako pcap či obdobný formát nebo textový log)

o    Záloha konfigurace jako celku (nemusí být součástí operací dostupných zadavateli pomocí rozhraní, ale alespoň jako ticket/požadavek na helpdesk dodavatele)

Úroveň služeb:

-       Dostupnost na lokalitách Radnická a ART: nejméně 99,9995% / rok

-       Dostupnost na ostatních lokalitách: nejméně 99,997% / rok

-       Helpdesk kontaktovatelný telefonicky a e-mailem (případně přes zákaznické www) 24/7, řešení incidentů nedostupnosti služeb v souladu s výše specifikovanou dostupností, pro ostatní servisní zásahy / technologické změny služeb atp.: provedení do 4 hodin v režimu 24/7, u specifických služeb podpory L3 gateway firewallu lze i do 72 hodin)

 

Předpokládaná doba plnění VZ: 

2020 –2024 – celkem 4 roky ode dne podpisu smlouvy

 

Maximální hodnota VZ vztahující se ke všem lokalitám připojení:

2.000.000,- Kč + DPH

 

Místo plnění VZ:

sídlo zadavatele

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilosti

  1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující existenci oprávnění podnikání v elektronických komunikacích v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:

a) zajišťování veřejných komunikačních sítí,

b) poskytování služeb elektronických komunikací.

2.     Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

  1. Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším než 90 dní ke dni podání nabídky.

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c)    Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. jedné zakázky obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů.

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

Nejnižší celková nabídková cena za celý předmět výběrového řízení dle této výzvy, bez DPH (v Kč)

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby - za předmět výběrového řízení dle této výzvy, bez DPH.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Nabídky budou seřazeny v pořadí od nabídky s nejnižší celkovou nabízenou cenou po nabídku s cenou nejvyšší.

Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby.

Umístí – li se více nabídek na stejném místě, rozhodne o jejich pořadí los za účasti dodavatelů, jež tyto nabídky předložili.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy do místa plnění, tj. do sídla zadavatele.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

Nabídková cena bude – kromě výše uvedených požadavků – rozpadnuta alespoň na následující položky:

-       Cena za každou jednu lokalitu

-       Cena za realizaci a správu VPN

-       Cena za realizaci, správu a podporu Internetové gateway

 

Obchodní podmínky:

·         Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem jako dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

·         Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 4 roky ode dne uzavření smlouvy.

·         Dílčí služby v rámci předmětu této veřejné zakázky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele, každá objednávka bude považována za samostatnou smlouvu.

·         Objednávka bude dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení.

·         Pro případ prodlení dodavatele bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z ceny služby za každý den prodlení s dodáním služby.

·         Platba za služby bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena po poskytnutí dílčí dodávky služby, zpravidla jednou měsíčně. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

·         Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhotovení faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

·         Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

  • Rámcovou smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  • Součástí smlouvy budou následující ujednání:

-       dodavatel si je vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

-       dodavatel je povinen dostavit se osobně na místo s výskytem problému v Brně do 1 hodiny,

-       dodavatel je povinen poskytovat nepřetržitého poradenství telefonicky a e-mailem včetně víkendů a státních svátků,

-       v případě porušení byť jedné z obou výše uvedených povinností přísluší zadavateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč

  • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
  • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
  • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
  • Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností, Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

 

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena následovně:

1.     Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

2.     Doklady, kterými dodavatel prokazuje základní a profesní kvalifikaci:

a.       Čestné prohlášení k základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

b.       Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 3 této výzvy)

c.       Oprávnění k podnikání,

d.       Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán

 

3.     Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – soupis referenčních zakázek spolu s uvedením popisu zakázky a kontaktu na zadavatele této zakázky,

4.     Návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, vyplněný údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a dále v místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsané smlouvy, bude z výběrového řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek výběrového řízení. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

  1. Přílohy (nepovinné).

 

 


Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

·       Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:

"NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poskytování internetových služeb“

 

·       Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele

·       Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·       Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, či technické kvalifikace uvedené v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.

·       Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

·       Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení.

·       Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·       Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

·       Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemnou formou; žádosti
o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

·       Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

·       Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

·       V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

·       Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

·       Prohlídky místa plnění (všechny výše uvedené lokality) jsou možné po nahlášení kontaktní osobě v jednom z těchto termínů:

·       15. 9. 2020 9:00

·       18. 9. 2020 9:00

(Místo setkání bude upřesněno po nahlášení. Pokud nebude nahlášen žádný zájemce min 24 hodin předem, prohlídka se v daném termínu ruší.)

 

 

 


Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:              

                                                          Datum: 10. 10. 2020                                          Hodina: 10:00 hod.

 

 

Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

Radnická 365/2, 602 00 Brno, sekretariát

Úřední hodiny sekretariátu: po – pá: 9:00 – 15.00 hod.

 

 

V Brně dne 10. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

  

 

Přílohy:                      

1.     Krycí list nabídky

2.     Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

3.     Čestné prohlášení – vázanost nabídkou a akceptace výhrad

4.     Zjednodušená informace o GDPR

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111