Rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně – klubová linka – dodání programu včetně komplexního produkčního a technického zabezpečení

Vydáno: 
25. 6. 2020 14:45
Datum konce výběrového řízení: 
3. 7. 2020 11:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně – klubová linka – dodání programu včetně komplexního produkčního a technického zabezpečení“ 

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba ve věcech produkčního zajištění: BcA. David Velčovský, tel.:+420 725 415 622, e-mail: velcovsky@ticbrno.cz

kontaktní osoba ve věcech technického zabezpečení: Bc. Vladimír Vorál, tel.:+420 606 020 806, e-mail: voral@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky na služby:

a) Produkční zabezpečení rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně - klubová linka

Zadavatel požaduje, aby plnění ad a) bylo plněno přímo dodavatelem

-       Sestavení programu akcí, jež se budou konat na území MČ Brno - střed

-       Dojednání podmínek spolupráce s kluby a dalšími partnery, včetně zaplacení nákladů souvisejících s realizací uměleckého vystoupení.

 

b)   Technické zabezpečení rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně - klubová linka 

Zadavatel umožňuje plnění ad b) prostř. subdodavatele

Požadavky na technické řešení:

-       Kompletní technické zázemí (pódia, střechy, osvětlení, zvukové techniky, včetně kabeláže, rozvaděčů a bezpečnostních krytí vysokonapěťových kabelů),

-       Zajištění technického personálu (včetně osvětlovačů, zvukařů a stagemanagerů)

-       Zajištění sociálních zařízení včetně jejich pravidelného vývozu a v počtu odpovídajícím jednotlivé akci

-       Zajištění aplikátorů dezinfekce, dezinfekčních prostředků a jejich pravidelné doplňování dle aktuální situace a nařízení Vlády ČR

-       Zajištění průběžného i konečného úklidu každé jednotlivé akce.

 

Požadavky na bezpečnostní řešení:

-       Zajištění pořadatelské a bezpečnostní služby na každou akci v dostatečném počtu s ohledem na bezpečnost návštěvníků a účastníků a s ohledem na opatření Vlády ČR (povolený počet návštěvníků, dodržování rozestupů, roušky apod.) Pořadatelská služba musí být řádně označena

-       Dodání návštěvního řádu na každou akci

-       Zajištění zdravotního dozoru, zajištění požárního dozoru.

 

Ostatní požadavky:

-       závěrečný úklid po každé jednotlivé konané akci festivalu Uprostřed

-       Zajištění aktivní komunikace a spolupráce se složkami IZS

-       Dodržování harmonogramu akce, a to především s ohledem na ukončení produkce do 21:59 hodin.

 

SPECIFIKACE FESTIVALU UPROSTŘED:

Festival UPROSTŘED je společným projektem Kávéesky, příspěvkové organizace, (dále jen KVS) a zadavatele. Festival je již tradičním nástrojem oživení veřejného prostoru města Brna v době letní sezóny. Letos se koná od 19.6. do 9.9. Festival je postaven na principu uvádění kulturních, zejména hudebních, ale také divadelních, tanečních a site specific produkcí, které jsou realizovány ve veřejném prostoru města. Lokace jsou vybírány s cílem jejich oživení a zatraktivnění (Moravské nám., Dominikánské nám., Malinovského nám., Římské nám., a jiné). Na základě jednání o opatřeních zvyšujících atraktivitu Brna jako destinace, opatřeních pro podporu kulturních subjektů, subjektů v oblasti cestovního ruchu atd. a zvláštního akcentu na oživení centra v aktuální post Covid-19 situaci plánujeme uskutečnit festival v mimořádně větším rozsahu se zapojením programové linky ve spolupráci s hudebními kluby. 

 

CÍLE

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE TÉTO VÝZVY:

Poptávaný program bude součástí festivalu Uprostřed, který má v letošní sezoně proběhnout v rozšířené podobě s cílem přispět k maximálnímu oživení veřejného prostoru městského centra v rámci opatření statutárního města Brna pro podporu subjektů v kultuře a cestovním ruchu v souvislosti s dopady pandemie. Konkrétním cílem je zapojení a podpora hudebních klubů. Součástí záměru je propagace značky Brno město hudby UNESCO.

Cílem je jak zvětšit program, tak zapojit a podpořit hudební kluby. Festival UPROSTŘED je z hlediska výběru lokací úzce propojen s celkovou snahou statutárního města Brna i městské části Brno-střed maximálně zatraktivnit prostor centra města a udržet tu návštěvníky co nejdelší dobu a podpořit tak také provozovatele v sektoru služeb v oblasti cestovního ruchu (gastronomie, ubytování, doprava atp.). 

Proces realizace projektu předpokládá sestavení programu, dojednání podmínek spolupráce s kluby a dalšími partnery a zajištění technické realizace tak, aby programy byly realizovány co nejdříve, v souladu se začátkem festivalu Uprostřed. Požadujeme vysokou uměleckou i produkčně-technickou kvalitu a vzhledem ke kontextu příprav, který nabízí nestandardně krátký čas na přípravu, hledáme kvalitního dodavatele s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti produkce hudebních eventů a festivalů. 

Požadujeme maximální zapojení významných brněnských hudebních klubů.

Požadujeme komunikační podporu značky Brno, město hudby UNESCO.

 

DODAVATEL V RÁMCI NABÍDKY PŘEDLOŽÍ:

Koncept produkčního a technického zabezpečení rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně -klubová linka. 

 

Předpokládaná doba plnění VZ 

Ihned po podpisu smlouvy - 30. 9. 2020 

Předpokládaná hodnota VZ:

 

Maximálně 1.600.000,- Kč bez DPH

 

Celková hodnota zakázky je zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

Místo plnění VZ:

Území městské části Brno - střed

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Zhotovitel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti

c)    splněním podmínek technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 

b)    Profesní způsobilost:

 1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpis ze živnostenského rejstříku) a současně
 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 a násl. Zák. č. 134/2016 Sb.

Zadavatel může po vybraném zhotoviteli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto zhotovitele, ne starší 90 dní. V takovém případě je zhotovitel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c) Technická kvalifikace:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel doložením realizace minimálně jedné zakázky shodného, či obdobného charakteru a velikosti zajištěných v posledních třech letech.

V přehledu referenčních zakázek bude v popisu každé zakázky uvedeno:

 1. období realizace zakázky a její rozsah
 2. název zakázky nebo stručný popis včetně kontaktní osoby dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka poskytnuta

Kritérium pro hodnocení nabídek:

 

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

 

1.         KRITÉRIUM CENY – váha kritéria 40 %

Nejnižší celková nabídková cena za celý předmět výběrového řízení dle této výzvy, bez DPH (v Kč)

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou za poskytované služby - za předmět výběrového řízení dle této výzvy, bez DPH.

 

2.         KRITÉRIUM KVALITY – váha kritéria 60 %

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která:

-       bude nejlépe odpovídat konceptu festivalu Uprostřed 

-       nabídne nejvíce programových vstupů ve vysoké umělecké kvalitě

-       maximálně zapojí významné brněnské hudební kluby

-       koordinovaně oživí veřejný prostor centra města

-       navrhne nejefektivnější propagaci značky Brno, měst hudby UNESCO v rámci programu a se zapojením partnerů (zejména hudební kluby)

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každ é jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena každým členem hodnoticí komise bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětn é nabídky v rámci dílčího kritéria. 

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.  

-        Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

-        Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každ é následující nabídce přiřadí takové bodov é ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodně no p řiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.  

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 2, v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 1. 

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodn é bodové hodnoty. 

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem. 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím listu, a to v souladu s touto výzvou. Nabídkové ceny jsou závazné po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

Obchodní podmínky zadavatele:

1.    Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem jako objednatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky.

2.    Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2020 včetně.

3.    Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.

4.    Platba za řádně poskytnutou službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena do 5 dnů po uskutečnění celého projektu, tj. do 5. 10. 2020. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude zaslána dodavateli.

5.    Po domluvě lze poskytnout zálohu.

6.    V případě, že nebude poskytnuto plnění řádně, bude odměna poměrně krácena.

7.    Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.

8.    Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.

9.    Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.  Pro případ porušení povinnosti dodavatele vymezených touto výzvou bude dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11.  Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.

12.  Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

13.  Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

14.  Podáním nabídky se dodavatel zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 a § 1767 občanského zákoníku.

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

1.     Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

2.     Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

a.      Čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy),

b.      Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,

c.      Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

d.      Soupis referenčních zakázek

3.     Koncept produkčního a technického zabezpečení rozšíření programu festivalu Uprostřed klubová linka

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky:

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rozšíření programu festivalu Uprostřed v Brně – klubová linka – dodání programu včetně komplexního produkčního a technického zabezpečení“ 

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.

·         Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění podmínek této výzvy bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 2 pracovních dnů.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným uchazečem upravit smluvní podmínky.

 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) trvá do 30. 9. 2020 a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

·         Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

·         V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:             Datum: 3. 7. 2020                                        Hodina: 11:00 hod.

 

Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

Úřední hodiny sekretariátu:

Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Pátek 9:00 – 11:00

V Brně dne:

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizacePřílohy:                     

1.     Krycí list nabídky

2.     Čestné prohlášení

3.     Informace o GDPR

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111