Vytvoření architektonického řešení interiéru (formou ideového záměru) a projektové dokumentace k návrhu interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava

Vydáno: 
25. 6. 2021 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
19. 7. 2021 12:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

 TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

Vytvoření architektonického řešení interiéru (formou ideového záměru) a projektové dokumentace k návrhu interiéru

nového informačního centra Brno – Jižní Morava, které bude realizováno na adrese Brno, Zámečnická 2

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

Zakázka je zadávána v souladu se Smlouvou o společném zadávání ze dne … ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ těmito zadavateli společně

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, tel.: +420 724 575 465, e-mail: kovarova@ticbrno.cz

(dále jen „TIC BRNO“)

 

a

 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.

Se sídlem Radnická 365/2, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 75063638, DIČ: CZ75063638

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl L, vložka 19544

zastoupená: Ing. Pavlou Pelánovou, ředitelkou

číslo účtu:         35-4766880257/0100

dále jen „CCRJM“

 

společně dále jen „Zadavatelé“

 

Zadavatelé výslovně upozorňují, že předmětná veřejná zakázka, co by veřejná zakázka malého rozsahu, je v souladu s ustanovením § 27 ZZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

Popis předmětu veřejné zakázky na dodávku:

Předmětem veřejné zakázky je:

A.    v souladu s ideovým zadáním, jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy - vytvoření architektonického řešení interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava, které bude realizováno na adrese Brno, Zámečnická 2, zpracované ve formě ideového záměru

B.    vytvoření projektové dokumentace k návrhu interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava, které bude realizováno na adrese Brno, Zámečnická 2 (termín do 31. 8. 2021)

C.    supervize nad realizací - předpokládaný termín realizace supervize–podzim 2022,

D.    licence k užití / realizaci dodaného díla zadavatelem.

 

Barevná obrazová předloha předmětu veřejné zakázky tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Technická specifikace prostor, pro které je požadován předmět plnění této veřejné zakázky, je podána přílohou č. 3 této výzvy.

 

Dodavatel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zohlednit maximální možnou investici zadavatelů na rekonstrukci prostor ve výši 800.000,- Kč bez DPH.

 

Předmětem veřejné zakázky není zajištění dodání prvků interiéru.

Požadavky na zpracování nabídky dodavatele:

Nabídka musí obsahovat:

1.     nabídkovou cenu pro celý předmět veřejné zakázky

2.     architektonické řešení interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava (ideová studie)

 

Skicovné:

Každý účastník výběrového řízení, jenž odevzdá řádně svou nabídku, tedy ve lhůtě a obsahu v souladu s touto výzvou, obdrží
od zadavatelů skicovné ve výši 10.000,- Kč

Požadovaná doba dodání předmětu VZ

Časový harmonogram realizace projektu:

-       do 19. 7. 2021 – podání nabídek - odevzdání ideového návrhu

-       do 31. 8. 2021 odevzdání projektové dokumentace

-       Supervize nad realizací se bude konat v předpokládaném termínu realizace rekonstrukce IC - podzim 2022, termín se však může lišit v závislosti na postupu stavebních prací

 

Předpokládaná hodnota VZ:

Maximálně 400.000,- Kč bez. DPH

Předpokládaná celková hodnota zakázky je zadavateli stanovena jako absolutní obchodní podmínka – je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě, že nabídková cena nabídnutá dodavatelem překročí částku 400.000,- Kč bez. DPH, bude taková nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místo plnění VZ:

území města Brna

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti

b)    splněním profesní způsobilosti,

c)     splněním technické kvalifikace

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

b)    Profesní způsobilost:

a)      Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; pokud z návrhu vyplyne, že bude zasaženo do nosných konstrukcí, případně do vzhledu budovy, je požadováno oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. V takovém případě se požaduje předložení osvědčení o autorizaci ČKA nebo ČKAIT, a současně

b)      A současně Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

c)      Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží uchazeč v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatelé mohou po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

c) Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel uvedením min. tří zakázek obdobného charakteru a velikosti zajištěné dodavatelem v posledních 3 letech, vč. uvedení kontaktních osob zadavatelů a reference potvrzené ze strany těchto zadavatelů.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena
dle následujících kritérií:

-       Nejnižší nabídková cena bez DPH – váha kritéria 20 %.

-       Kvalita architektonického řešení interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava (ideová studie) – váha kritéria 80%.

Způsob hodnocení nabídek:

Kritérium č. 1 – Nejnižší nabídková cena bez DPH – za nejvhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž nabídková cena vč. DPH bude při splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací nejnižší.

Kritérium č. 2 – Kvalita architektonického řešení interiéru – jako nejvhodnější bude hodnoceno takové řešení, které bude co nejvíce odpovídat ideovému zadání pro návrh řešení interiéru. Tedy:

-       interiér bude tvořit reprezentativní prostor pro veřejnost

-       v interiéru budou zapracovány kreativní prvky - jako součást mobiliáře či jako dekorativní prvek  (kreativním prvkem se rozumí nestandardní řešení běžně prodávané v obchodech s nábytkem, ale nevšední využití zajímavých prvků v interiéru) 

-       v interiéru budou viditelné charakteristické prvky Brna a Jižní Moravy (uvedené v ideovém zadání) 

-       dispozice infocentra bude vhodně členěna dle definovaných požadavků (dispozice, vybavení) 

-       v interiéru budou použity prvky re-use, tedy využití některých částí mobiliáře z IC Panenská, či jiného, již využitého mobiliáře 

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0–100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

-       Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek bude odůvodněno přiřazení konkrétních hodnot v každém dílčím kritériu u každé jednotlivé nabídky.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – nejnižší nabídková cena, a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – architektonické řešení interiéru. V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena:

-       Musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH 

-       Musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výší nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele
nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících
(např. vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.)

-       Účastníkem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.

-       Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke
změně výše sazby daně z přidané hodnoty na základě změny právních předpisů, která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za    
jednotlivé položky předmětu plnění a celkovou nabídkovou cenu za celou veřejnou zakázku v krycím
listu, a to v souladu se zadávací dokumentací. Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných
činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění,
zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

-       Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí,
jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Obchodní podmínky:

 • Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi zadavateli jako objednateli a vybraným dodavatelem.

Návrh smlouvy, jež předkládá dodavatel, musí být v souladu s touto výzvou a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
 • Lhůty plnění:

·         do 31. 8. 2021 odevzdání projektové dokumentace

·         KONZULTAČNÍ HODINY – supervize nad realizací se bude konat v předpokládaném termínu realizace rekonstrukce IC - podzim 2022, termín se však může lišit v závislosti na postupu stavebních prací

FAKTURACE:

 • Záloha 50 procent z celkové ceny před započetím prací. Zbývajících 50 procent ceny bude uhrazeno po řádném ukončení plnění veřejné zakázky dle této výzvy.
 • Cena je splatná na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu (v případě zálohy se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy zadavatelé písemně vyzvou objednatele k vystavení zálohové faktury). Splatnost faktur: 21 kalendářních dnů po jejím doručení zadavatelům.
 • Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne zadavateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
 • Dodavatel vystaví faktury v souladu s výše uvedeným každému ze zadavatelů rovným dílem.
 • Zadavatelé jsou oprávněni fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce
  21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Sankce: 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den

·         prodlení v termínu dodací lhůty a výše uvedeném místě, termínu, čase, skladbě plnění dle výše uvedených bodů

·         nedodržení časového harmonogramu poskytování plnění

 • Sankce za prodlení ve splatnosti faktur:    0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
 • Součástí smlouvy bude ujednání
  • o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
  • licenční opravňující zadavatele k užití díla.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

 1. Krycí list s cenovou nabídkou v požadované struktuře (Příloha č.4), včetně ceny za konzultační hodiny
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 5)
 3. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a akceptaci výhrad (Příloha č. 6)
 4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 5. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 6. vizuální zpracování návrhu interiéru (ideová studie)
 7. návrh smlouvy

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.
 • Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatel včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavatel.
 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál“) a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie“). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem:
  "NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„Vytvoření architektonického řešení interiéru (formou ideového záměru) a projektové dokumentace k návrhu interiéru

nového informačního centra Brno – Jižní Morava,

které bude realizováno na adrese Brno, Zámečnická 2“ 

 • Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele
 • Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
 • Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka dodavatelem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatelem upravit smluvní podmínky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 • Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů), je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.
 • Dodavatel jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.
 • Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.
 • V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:       19. 7. 2021      12:00 hod.

Osobní/telefonické konzultace možného řešení před odevzdáním nabídky jsou vítány. V případně požadavků bude uskutečněn návštěvní den Zámečnické 2. Přítomen bude zástupce TIC BRNO a projektový manažer z Odboru investic MMB.

 


Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány osobně nebo poštou na adresu zadavatele:

TIC BRNO, příspěvková organizace,

podatelna (I. patro sekretariát),

Radnická 2, 602 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu: 9:00 - 11.30 hod. a 12.00 - 15.00 hod.

 

V Brně dne:

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

Přílohy:                      

1.       Ideové zadání
2.       Obrazová příloha
3.       Technické informace
4.       Krycí list nabídky
5.       Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
6.       Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad
7.       Zjednodušená informace GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111