Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období srpen 2021 – prosinec 2021

Vydáno: 
13. 7. 2021 12:15
Datum konce výběrového řízení: 
24. 7. 2021 11:00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ve smyslu ustanovení § 31, v návaznosti na ustanovení § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“)

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:

Název zakázky:

„Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období srpen 2021 – prosinec 2021„

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

 

Veřejná zakázka na:

Dodávky

Služby

stavební práce 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Veronika Svobodová, tel.: +420 778 454 378, e-mail: svobodova@ticbrno.cz

 

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO, příspěvková organizace“)

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 ZoZVZ zadávaná mimo režim tohoto zákona při respektování základních zásad vymezených ustanovením § 6 téhož zákona.

 

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Plakáty budou dodávány zadavatelem ve sjednané lhůtě před požadovaným termínem výlepu.

Předpokládaný rozsah výlepu je uveden v příloze č. 1 k této výzvě. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Vždy budou hrazeny výhradně skutečně realizované služby.

 

Specifikace zadavatelem požadovaných plakátovacích ploch:

Plakáty musí být umístěny na venkovních plochách, primárně určených k plakátování, na území města Brna, na dobře viditelných a frekventovaných místech, tak, aby bylo osloveno co nejvíce potenciálních návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Venkovní plochy určené k plakátování musí být reprezentativního charakteru, který dle zadavatele splňují pouze plakátovací plochy ve tvaru válce (samostatně stojícího nebo zavěšeného), klasické plakátovací plochy typu deska/tabule samostatně stojící, které nejsou součástí jiného zařízení, nebo billboardové plochy, a to všechny minimálně o rozměrech normalizovaného formátu A0.

 

Předpokládaná doba plnění VZ 

srpen 2021 – prosinec 2021 

 

Předpokládaná hodnota VZ:

do 200.000,- Kč bez DPH

 

Místo plnění VZ:

Brno

 

Prokázání kvalifikace dodavatelem:

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí kvalifikaci:

a)    splněním základní způsobilosti 

b)    splněním profesní způsobilosti 

c)     splněním podmínek technické kvalifikace 

 

 

a)    Základní způsobilost:

Základní způsobilost prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za dodavatele. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

 

b)    Profesní způsobilost:

c)    Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění formou výpisu z živnostenského rejstříku a současně

d)    Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

e)    Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 226 an. Zákona č. 134/2016 Sb.

 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii a ve znění ne starším 90 dní ke dni podání nabídky.

 

Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto dodavatele, ne starší 90 dní. V takovém případě je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

 

c) Technická kvalifikace:

Splnění podmínek technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o splnění podmínky trvajícího smluvního (nájemního) či vlastnického práva k nejméně 150 venkovním plochám určeným k plakátování reprezentativního charakteru dle požadavků zadavatele (viz Popis předmětu veřejné zakázky), které provozuje na území města Brna, přičemž nejméně 60 z nich se musí nacházet na území městské části Brno – Střed (viz Příloha č. 4).

 

 

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena dle následujících kritérií:

1.      Nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A1 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč) – váha kritéria 70 %

2.          Nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A0 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč) – váha kritéria 30 %

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise následující způsob hodnocení:

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů za všechna kritéria celkem.

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

-       Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu č. 1 – nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A1 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč), a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu č. 2 – nejnižší nabídková cena za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A0 za jeden výlepový den bez DPH (v Kč).

V případě rovnosti bodových hodnot i po zhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za pronájem plakátovací plochy a výlep/instalaci plakátu formátu A0 a A1 za jeden výlepový den v krycím listu, jež tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této výzvy, a to v souladu s podmínkami stanovenými touto výzvou.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami jako cena nejvýše přípustná a bude uvedena v české měně v členění nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH.

Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.

Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.

 

Obchodní podmínky:

·         Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem jako nájemcem a vybraným dodavatelem jako pronajímatelem. Návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami této výzvy a musí obsahovat níže uvedené platební a obchodní podmínky:

·         Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

 • Dílčí služby (výlepy) budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele. Lhůta pro poskytnutí dílčí služby bude stanovena v jednotlivých objednávkách.
 • Pro případ prodlení dodavatele s poskytnutím služby bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % 
  z ceny za službu za každý den prodlení se zhotovením či s dodáním.
 • Platba za službu bude provedena na základě faktury dodavatele, která bude vystavena vždy po skončení měsíce za služby (výlepy) realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury zadavateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
 • Zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
 • Smlouvu bude možné vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Součástí smlouvy bude ujednání o tom, že si je dodavatel vědom toho, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby dle platné legislativy, ve všech částech k podpisu určených.
 • Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 • Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

·         Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

 

Vlastní sestavení nabídky dodavatele:

Nabídka bude seřazena a očíslována následovně:

1.      Krycí list nabídky (příloha č. 3 této zadávací dokumentace),

2.      Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci:

a.      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),

b.      Čestné prohlášení - vázanost nabídkou a akceptace výhrad (příloha č. 5 této výzvy),

c.      Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující aktivní živnostenské oprávnění ke dni realizace zakázky,

d.      Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.

e.      Čestné prohlášení prokazující splnění podmínky technické kvalifikace

3.      Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,

4.      Přílohy (nepovinné).

 

Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

·           Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka nesmí obsahovat variantní řešení.

·           Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel písemně oznámí dodavateli. 

 • Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, tj. v 1 originále (výtisk označí pojmem „originál") a v 1 kopii (výtisk označí pojmem „kopie"). Přijímány budou pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen výrazným textem: "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období srpen 2021 – prosinec 2021“.

 

·           Na obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa dodavatele.

·           Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečeti“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou a nepřerušenou číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.

·           Nabídka nesplňující požadavky zadavatele co do předložení podkladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách bude zadavatelem vyřazena, nebude – li nabídka uchazečem o chybějící podklady doplněna ani k výzvě zadavatele ve lhůtě 3 pracovních dnů.

·           Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

·           Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu.

·           Zadavatel si vyhrazuje právo přiměřeně změnit rozsah zakázky.

·           Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.

·           Zadavatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným dodavatele upravit smluvní podmínky.

·           Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) činí 30 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

·           Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

·           Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

·           Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek výběrového řízení, a to písemnou formou; žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví této výzvy; žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podání nabídek.

·           Výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah.

·           Předložením obchodních podmínek ve formě smlouvy dodavateli nevzniká právo na její realizaci v nezměněné podobě.

V případě, že se strany nedohodnou na obsahu smluvních podmínek, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil druhý v pořadí.

Dodavatel se podáním nabídky zavazuje vzít na sebe nebezpečí změny okolností. Smluvně bude vyloučeno použití ustanovení § 1765 až § 1767 Občanského zákoníku.

 


 

Lhůta pro podání nabídky:

 

Nabídky budou předány do:                Datum: 24. července 2021                              Hodina: 11:00 hod.

 

 


Místo pro předání nabídek:

Nabídky budou předány poštou na adresu zadavatele:

 

TIC Brno, příspěvková organizace,

podatelna (sekretariát ředitelky),

Radnická 365/2, 602 00 Brno.

 

v případě zaslání nabídky poštou je rozhodující datum podání k poštovní přepravě, tzn.

nejpozději dne 22. 7. 2021 včetně.

 

 

V Brně dne:

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, příspěvková organizace 

 

 

 

Přílohy:       1.    Předpokládaný rozsah výlepu

2.    Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

3.      Krycí list nabídky

4.      Specifikace lokace Brno Střed

5.      Čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad

6.      Informace o GDPR

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111